Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, 6 lipca 2015 r.


Zamawiający:
Powiat Zambrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

 

Numer ogłoszenia: 86093 - 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Zambrowskiego – część I zamówienia

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

   ofertę nr 2 złożoną przez :

   TUiR WARTA S.A.
   00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
   COKK Białystok
   15-085 Białystok, ul. Branickiego 17B

   Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

   Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena 90%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 10%, oferta TUiR WARTA S.A. otrzymała największą liczbę punktów – 94,57 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

  2. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców
  3. Nie odrzucono żadnej oferty.
  4. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena 90%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 10%

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium
klauzule dodatkowe

Razem

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok

         90,00

4,22

94,22

TUiR WARTA S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Białymstoku

86,04

8,53

94,57

PZU S.A. Region Centralny Oddział sprzedaży korporacyjnej w Białymstoku

67,60

10,00

77,60

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.