Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów, dnia 26 czerwca 2015 r.

OR.272.8.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego" wpłynęło 10 oferty złożonych przez:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

BARTON ENERGIA Sp. z o.o., al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn, Janki

2.

ECOERGIA Sp. z o. o., ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków

3.

PGE Obrót S.A., ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok

4.

NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

5.

ENERGA OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

6.

POLSKI PRĄD S.A., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

7.

I-ENERGIA Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

8.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

9.

ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

10.

PKP ENERGETYKA S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Numer oferty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ilość punktów w kryterium cena

100,00

98,60

97,92

94,81

94,73

92,98

92,70

91,85

91,70

84,19

Łączna ilość punktów

100,00

98,60

97,92

94,81

94,73

92,98

92,70

91,85

91,70

84,19

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez BARTON ENERGIA Sp. z o.o., al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn, Janki.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert (cena) uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt). Oferta ta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) Pzp.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak