Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 

Znak sprawy:

 


 

Zambrów: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Numer ogłoszenia: 61364 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego , ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 86 2712418, faks 86 2712092.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac geodezyjnych:
a) Zadanie 1: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków
7 obrębów z gminy Szumowo,
b)Zadanie 2: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przy składaniu oferty na jedno zadanie lub 6 000.00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przy składaniu oferty na dwa zadania. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, Nr konta 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008 w Banku Spółdzielczym w Zambrowie. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa wyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które: 1. posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które: 1. posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które: 1. posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   <ul">

  • Zamawiający uzna za spełniony na postawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90


2 - okres gwarancji - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatzambrowski.com/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
pok. 125.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1


NAZWA: Zadanie 1: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 7 obrębów z gminy Szumowo.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 7 obrębów z gminy Szumowo.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90


2. okres gwarancji - 10
CZĘŚĆ Nr: 2


NAZWA: Zadanie 2: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90


2. okres gwarancji - 10 

Zambrów, dnia 19.03.2015
Starosta Robert Maciej Rosiak
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (wyjasnienia.doc)wyjasnienia.doc 26 kB
Download this file (zalaczniki_siwz.zip)zalaczniki_siwz.zip 277 kB