Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 

Znak sprawy:

 


 

Zambrów: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Numer ogłoszenia: 61364 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego , ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 86 2712418, faks 86 2712092.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac geodezyjnych:
a) Zadanie 1: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków
7 obrębów z gminy Szumowo,
b)Zadanie 2: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przy składaniu oferty na jedno zadanie lub 6 000.00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przy składaniu oferty na dwa zadania. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, Nr konta 54 8775 0009 0010 0100 7807 0008 w Banku Spółdzielczym w Zambrowie. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa wyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które: 1. posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które: 1. posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które: 1. posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   <ul">

  • Zamawiający uzna za spełniony na postawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90


2 - okres gwarancji - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatzambrowski.com/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
pok. 125.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1


NAZWA: Zadanie 1: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 7 obrębów z gminy Szumowo.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 7 obrębów z gminy Szumowo.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90


2. okres gwarancji - 10
CZĘŚĆ Nr: 2


NAZWA: Zadanie 2: modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków 8 obrębów z gminy Kołaki Kościelne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90


2. okres gwarancji - 10 

Zambrów, dnia 19.03.2015
Starosta Robert Maciej Rosiak
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (wyjasnienia.doc)wyjasnienia.doc 26 kB
Download this file (zalaczniki_siwz.zip)zalaczniki_siwz.zip 277 kB