Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów o wartości poniżej 14.000,00 EURO

I. Starostwo Powiatowe w Zambrowie zaprasza wykonawców do składania ofert na: świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, polegających na zapewnieniu dostępu do publicznej sieci telefonicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w obiekcie użytkowanym przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie - 5 numerów telefonów (862712092, 862712058, 862712418, 862713253, 862713296).

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usługi faksowej oraz innych połączeń do sieci publicznej takich jak serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.

2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową. W głównej siedzibie Zamawiającego dostęp powinien zostać zrealizowany w postaci linii cyfrowej (minimum 8 kanałów) wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi obsługę usługi na centrali Zamawiającego Slican CCT-1668.L. Oferowane usługi powinny spełniać następujące warunki:

a. możliwość realizacji połączeń telefonicznych lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, oraz innych połączeń do sieci publicznej takich jak serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.,

b. możliwość uruchomienia usługi faksowej według potrzeb Zamawiającego,

c. możliwość bezpłatnej blokady połączeń wychodzących o podwyższonych opłatach typu 0700,

d. zastosowanie sekundowego naliczania opłat bez dodatkowych opłat za inicjację połączeń oraz bez opłat za niezrealizowane połączenie,

e. płaski plan taryfowy /bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia i tygodnia/,

f. połączenie oczekujące,

g. zawieszenie połączenia,

h. prezentacja numeru,

i. blokada prezentacji numeru,

j. możliwość autoryzowanego dostępu do systemu bilingowego.

3. Wymagania Zamawiającego:

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby linii przez cały okres trwania umowy

b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług

c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją niniejszego zamówienia,

d. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń według stawek w formularzu ofertowym przez cały okres obowiązywania umowy.

e. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie awarii, przerw w świadczeniu usług, z winy leżącej po stronie Wykonawcy w czasie do 12 godzin roboczych od zgłoszenia usterki,

f. Wykonawca zapewni opiekuna technicznego i handlowego na czas trwania umowy,

g. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania łączy bezprzewodowych lub internetowych

4. W celach informacyjnych Zamawiający przedstawia średni miesięczny ruch wychodzący z istniejącego systemu telekomunikacyjnego z podziałem na rodzaje połączeń:

a. połączenia lokalne i strefowe około 2 000 minut,

b. międzystrefowych około 1 000 minut,

c. międzynarodowych około 20 minut,

d. do sieci komórkowych Era, Plus i Orange około 3 000 minut,

e. do pozostałych sieci komórkowych około 1 000 minut,

f. oraz innych połączeń do sieci publicznej takich jak serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów, itp. około 100 minut co ogółem stanowi 7 120 minut.

Uwaga: powyższe zestawienie zawiera usługę faksową,

5. Zamawiający wymaga pozostawienia dotychczasowej numeracji telefonicznej.

Uwaga!
Wszystkie w/w usługi realizowane są dotychczas przez Telekomunikację Polską S. A.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na uruchomienie w zależności od przyszłych potrzeb dodatkowych linii telefonicznych.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Cena ofertowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

III. Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

IV. Oferty cenowe należy składać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 28.04.2011 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie".Oferta powinna zawierać szczegółową ofertę cenową na usługi telekomunikacyjne zawierającą koszt opłaty instalacyjnej, koszt miesięczny abonamentu, cenę za poszczególne rodzaje połączeń telefonicznych (lokalne i strefowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych Era, Plus, Orange, do pozostałych sieci komórkowych, do sieci publicznej) oraz oświadczenie, że wykonawca akceptuje wszystkie warunki określone w ogłoszeniu Zamawiającego nr OR.272.6.2011. Oferta i załączone do niej dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć:

a. wykaz wykonanych usług w zakresie telefonii stacjonarnej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 2 usługi)

b. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

V. Osoby do kontaktu:

a. Ireneusz Ślesiński - Sekretarz Powiatu
b. Kamil Malinowski - referent Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, Tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30,
e-mail: ,

VI. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od upływu terminu do ich składania. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania.