Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZARZĄD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2681B ul. Polowa w Zambrowie Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU NA RZECE JABŁONKA ORAZ BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zad. inwest. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2681B ul. Polowa w Zambrowie Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU NA RZECE JABŁONKA ORAZ BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z:

1) rozbiórką istniejącego mostu na rzece Jabłonka

2)budową nowego mostu na rzece Jabłonka

3) rozbud. i bud. odcinków jezdni i chodników

4) bud. odcinka kanalizacji deszczowej

5) bud. i przebud. odc. sieci elektrycznej i teletechnicznej Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Przebudowa odcina 300 m ulicy Polowej w Zambrowie (w istniejącym pasie drogowym) - jezdnia, zjazdy i parkingi.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.11.11-3, 45.23.14.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.23.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

- Informacja na temat wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostanie złożone prawidłowo sporządzone oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu

1). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie obiektu mostowego o wartości nie niższej niż 1 mln PLN brutto Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 2) - wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorców, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz - referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie (warunek ten dotyczy wszystkich pozycji ujętych w wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3) Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy musi mieć doświadczenie przy realizacji przynajmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie obiektu mostowego o wartości brutto minimum 1 mln PLN Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o następujące dokumenty - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Mile widziane uprawnienia budowlane tych osób oraz aktualne zaświadczenia z izb zawodowych, - zobowiązanie (załącznik nr 7 do siwz).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 4) - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty dokumenty wskazane w powyższych punktach oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej dotyczącej tych podmiotów. - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 1 mln PLN. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 90 %
2. Gwarancja-rekojmia - 10 %

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego tylko i wyłącznie w sytuacji łącznego spełnienia następujących przesłanek: - zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 k.c., - zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, i za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego regulują następujące zagadnienia:

1) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.

2) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Dokonanie zmiany podwykonawcy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana taka nastąpi pod warunkiem zmiany zakresu robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Do postępowania związanego z zaangażowaniem nowego Podwykonawcy dla zmienionego zakresu robót powierzonych stosuje się regulacje określone w stosunku do Podwykonawcy.

3) Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Zmiany będą wprowadzone aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2011 godzina 12:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój nr 125 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie będzie realizowane przy wsparciu środków z UE.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Przedmiar_robot_poprawiony_01.07.2011_r..xls)Przedmiar_robot_poprawiony_01.07.2011_r..xls 61 kB
Download this file (zalacznik3.zip)zalacznik3.zip 3788 kB
Download this file (zalaczniki.zip)zalaczniki.zip 13682 kB
Download this file (zalaczniki2.zip)zalaczniki2.zip 3500 kB