Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
OGŁOSZENIE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa Nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plewki"

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców - Jednostki Projektowe do składania propozycji cenowych na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na w/w zadanie inwestycyjne (jezdnia szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej, pobocza obustronne nieutwardzone, zjazdy gospodarcze).

Zakres zamówienia:

1) Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi
2) Opracowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji - 3 egz. w wersji papierowej,
(w terminie 3 tygodni od podpisania umowy)
3) Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi - 5 egz. w wersji papierowej
4) Opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy drogi - 5 egz. w wersji papierowej
5) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz. w wersji papierowej
6) Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego (ślepego), zbiorczego zestawienia kosztów - 2 egz. w wersji papierowej
7) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
w wersji papierowej.

Ponadto dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej, zapisaną w formatach umożliwiających swobodny odczyt i edycję - PDF oraz w programie, w którym została opracowana. Informujemy, iż Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych.

Koncepcja rozbudowy drogi, projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Propozycję cenową należy złożyć do dnia 16 maja 2012 r. do godz. 15 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125.

Do oferty z propozycją cenową należy dołączyć kopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Propozycja cenowa opracowania przedmiotu zamówienia winna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
Przewidywany termin wykonania dokumentacji: 40 dni od podpisania umowy.

Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18 w godz.7:30 - 15:30

Osoby do kontaktu:
1) Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury
2) Justyna Baczewska - Główny Specjalista Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury
3) Sławomir Giecko - Podinspektor Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury