Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

ZAPYTANIE CENOWE

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania ofert z propozycjami cenowymi na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2012 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w terminie do 31 grudnia 2012 r.

Nadzór inwestorski dotyczy następujących branż: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej.

Zakres przedmiotu zamówienia związany jest z:

1) budową mostu na rzece Jabłonka w miejscowości Krajewo Białe (w lokalizacji 0+900 drogi powiatowej Nr 2018B droga krajowa 66 - Krajewo Białe) wraz z rozbiórką istniejącego mostu.

2) rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 2018B droga 66 - Krajewo Białe.

3) przebudową drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów- Cieciorki - Konopki - Pęsy Lipno- budowa chodnika przy ul. Podedwornego w Zambrowie.

4) wykonaniem remontu ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Nadzór inwestorski będzie pełniony nad planowanymi w 2012 r. robotami budowlanymi, których orientacyjna łączna wartość wynosi ok. 2 000 000,00 PLN brutto.

Szczegółowy zakres nadzoru budowlanego określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót powyższych zadań inwestycyjnych, które będą udostępnione Wykonawcy na czas realizacji poszczególnej inwestycji.

Miejsce zamówienia: teren miasta Zambrów, teren gminy Zambrów.

2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę z propozycją cenową w oryginale, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć do dnia 15 czerwca 2012 r. do godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125.

3. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po terminie złożenia ofert.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie ze wzorem druku oferty.
Do oferty z propozycją cenową należy dołączyć kopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Sposób obliczenia ceny oferty:

1) Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest określenie przez Wykonawcę - w druku oferty - wartości nadzoru w %.

2) Cena oferty natomiast stanowi iloczyn wartości nadzoru w % i wartości 2 000 000,00 PLN brutto (orientacyjnej wartości planowanych robót budowlanych w 20121 r.)

3) Ofertowa cena brutto zostanie obliczona przez Wykonawcę zgodnie z opisem w punkcie 3 (powyżej) i będzie stanowiła jedynie podstawę do oceny ofert. W cenie brutto będzie zawarty podatek VAT, o wielkości w % zgodnej z obowiązującym prawem.

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT, Jego obowiązkiem jest podanie tej informacji w druku oferty. W takim przypadku cena netto będzie równa cenie brutto.

5) Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

6) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
5. Warunki płatności:

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Przedmiot zamówienia objęty jest wynagrodzeniem powykonawczym. Wynagrodzenie będzie obliczone każdorazowo na podstawie protokołu odbioru robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanych przez Wykonawcę (inspektora nadzoru inwestorskiego) wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest wartość nadzoru wyrażona w procentach, równa . % (zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz wartość robót budowlanych odebranych od wykonawcy robót (odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego), określona w protokole odbioru (częściowego, końcowego), obliczona wg wzoru: Wartość wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) = wartość nadzoru % x wartość robót odebranych (brutto) .. zł.

6. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1) Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury

2) Justyna Baczewska - Główny Specjalista Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury

Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18 w godz.7:30 - 15:30

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (NADZORY_2012_r.docx)NADZORY_2012_r.docx 23 kB