Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Zambrów, dnia 19.07.2012 r.
RI.7011.2.5.2012

ZAPYTANIE CENOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa Nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy na odcinku od wsi Zambrzyce Kapusty do wsi Zambrzyce Plewki
w lokalizacji roboczej 0+000,00 - 1+209,00
Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę przedmiotowej drogi.
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie map z projektem podziału nieruchomości
w 4 egz. w wersji papierowej (zgodnie z linią rozgraniczającą wykreśloną w projekcie budowlanym) 12 działek położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy, w tym 3 działki w obrębie ewidencyjnym Zambrzyce Kapusty w jednostce ewidencyjnej Rutki (działki nr 343, 319, 318) oraz 9 działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zambrzyce Plewki w jednostce ewidencyjnej Rutki (działki nr 13/2, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 34/1, 33.
Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe
w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 122.
Termin realizacji zamówienia: do 20 sierpnia 2012 r.

Warunki płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
1.Treść oferty:
2. Nazwa wykonawcy
3. Adres wykonawcy
4. NIP
5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: cenę netto .. zł + (.% VAT) = cena brutto .. zł (słownie złotych )
6 . Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
7. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ..
8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Propozycja cenowa powinna zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 20 lipca 2012 r. do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 0-86 271-20-92 lub adres e-mail:
Telefon kontaktowy: (086) 271-24-18 w godz. 7.30 - 15.30

Osoby do kontaktu:
1. Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury
2. Justyna Baczewska - Główny Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury