Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZARZĄD POWIATU W ZAMBROWIE
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
RI.272.4.2012
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+600 do 0+706 (skrzyżowanie z drogą gminną w miejscowości Krajewo Białe).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+600 do 0+706. Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z: przebudową skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Krajewo Białe, rozbudową drogi powiatowej, wykonaniem odwodnienia drogi i skrzyżowania dróg, przeniesieniem figurki przydrożnej. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 2018B w lokalizacji 0+250 - 0 +600, zgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której realizowane będzie podstawowe zamówienie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.45.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

II.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostanie złożone prawidłowo sporządzone oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 1). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) robót budowlanych (minimum dwóch inwestycji związanych z budową drogi o nawierzchni bitumicznej) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 2) - wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorców, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz - referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie (warunek ten dotyczy wszystkich pozycji ujętych w wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3) Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o następujące dokumenty - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. - zobowiązanie (załącznik nr 7 do siwz) - jeśli dotyczy.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 4). Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ,
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego regulują następujące zagadnienia:
1) harmonogram realizacji robót i terminu wykonania umowy. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej.
2) Zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Dokonanie zmiany podwykonawcy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana taka nastąpi pod warunkiem zmiany zakresu robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com oraz www.spzambrow.bip.podlaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012r. godzina 12:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 125.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 277956-2012 z dnia 31.07.2012 r.