INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy podziału działki Nr 141/6 w obrębie ewidencyjnym ulicy Łomżyńskiej jednostce ewidencyjnej Zambrów, w celu dokonania wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego ulicy Polowej w Zambrowie. Zamówienie polegające na przywróceniu podziału, który został wpisany do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 19.04.2010 pod numerem ewidencyjnym 273.1610/2010.

na zapytanie cenowe skierowane do 6 firm geodezyjnych w terminie do dnia 30.07.2012 r. wpłynęły dwie propozycje cenowe złożone przez:

1.
Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski
ul. Białostocka 19/28, 18 - 300 Zambrów
Cena brutto 1 000,00 zł


2.
Geodeta uprawniony Stanisław W. Ożlański
ul. Papieża J.P.II 2/12, 18 - 300 Zambrów
Cena brutto 1 500, 00 zł


Dokonano wyboru oferty - Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski, ul. Białostocka 19/28, 18-300 Zambrów, cena oferty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych), termin wykonania: 14 dni od podpisania umowy.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zadania.


Otrzymują:

1. Geodeta uprawniony Stanisław Tyborowski
ul. Białostocka 19/28, 18-300 Zambrów

2. Geodeta uprawniony Stanisław W. Ożlański
ul. Papieża J.P.II 2/12, 18 - 300 Zambrów

3. A/a