Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ZARZĄD POWIATU W ZAMBROWIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. RI.272.5.2012
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092. Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+015 do 0+600.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2018B od drogi nr 66 do miejscowości Krajewo Białe w lokalizacji 0+015 do 0+600 Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z: 1) rozbudową drogi powiatowej, 2) wykonaniem odwodnienia drogi. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)...