Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

ZARZĄD POWIATU W ZAMBROWIE
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

RI.7011.1.4.2012
ZAPYTANIE CENOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.).

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania ofert z propozycjami cenowymi na wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów (ul. Podedwornego) - Cieciorki - Konopki - Pęsy Lipno - do drogi 679.

1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów (ul. Podedwornego) - Cieciorki - Konopki - Pęsy Lipno - do drogi 679 na działkach o numerach ewidencyjnych: 401/1, 412/16, 415/10, 3061/1 w obrębie ewidencyjnym miasto Zambrów (ul. Podedwornego) i 2472 w obrębie ewidencyjnym miasto Zambrów (ul. Bema), w jednostce ewidencyjnej Zambrów.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) budowę jednostronnego chodnika usytuowanego w ciągu ulicy Bolesława Podedwornego w Zambrowie w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Bema i Żytnią do skrzyżowania z ulicą Kosseckiego,
2) wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Podedwornego z ulicami Bema i Żytnią.

Termin realizacji zamówienia: do 26 listopada 2012 roku.

2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę z propozycja cenową w oryginale, sporządzoną zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania cenowego, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18 października 2012 r. do godziny 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój Nr 125

3. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po terminie złożenia ofert.

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie ze wzorem druku oferty. Do oferty z propozycją cenową należy dołączyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz jego aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, a także dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji inwestycji tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Warunki płatności: rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Przedmiot zamówienia objęty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatność jednorazowa po wykonaniu i odebraniu zadania.
Płatnikami będą trzy podmioty:
1) Starostwo Powiatowe w Zambrowie
2) Urząd Miejski w Zambrowie
3) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" w Zambrowie

6. Osoby do kontaktu:
1) Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie,
2) Justyna Baczewska - Główny specjalista w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
Telefon kontaktowy: 86 271 24 18 w godzinach 7:30 - 15:30

3) Załączniki:
1) wzór oferty,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiary robót,
4) wzór umowy.
Załączniki zostały zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego:
www.powiatzambrowski.com, www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Zambrów, dnia 08.10.2012 r. STAROSTA Stanisław Krajewski