Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosty Zambrowskiego

dotyczące usuwania z drogi pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym


I. ZAMAWIAJĄCY

Starosta Zambrowski, w którego imieniu postępowanie prowadzone jest przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, 18-300 Zambrów, tel. 086 271 24 18, faks 086 271 20 92.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami jest: Jan Chodzicki - P. O. Naczelnika Wydziału komunikacji i Transportu.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Zambrowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Pakiet 1 - Usuniecie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Pakiet 2 - Usuniecie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5, t. oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Zakres usługi przewozu, holowania, parkowania pojazdu, w obu pakietach, w szczególności obejmuje:
1. dojazd do miejsca zdarzenia w ciągu 90 min. od wydania dyspozycji przez funkcjonariusz lub pracownika uprawnionego podmiotu wymienionego w art. 130 a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w formie pisemnej (w tym w formie faxu) lub ustnej (w tym telefonicznie). Dyspozycja złożona ustnie powinna być potwierdzona w formie pisemnej.
2. przygotowanie pojazdu i jego elementów do załadunku,
3. załadunek pojazdu (części pojazdu) na lawetę lub zestaw holujący,
4. uprzątnięcie miejsca zdarzenia,
5. holowanie lub przewóz pojazdu na parking pozostający w dyspozycji Oferenta ,
6. rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu pozostającym w dyspozycji Oferenta,
7. przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów,
8. naliczenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu lub kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz poinformowanie o ich wysokości właściciela lub osobę uprawnioną, zgłaszającą się po odbiór pojazdu,
9. wydanie pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek ustanowionych w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
10. umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu,
11. w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawianie w Starostwie Powiatowym w Zambrowie (Wydział Komunikacji i Transportu) wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, marki pojazdu, numeru rejestracyjnego oraz daty odbioru przez właściciela oraz kopii dyspozycji usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem,
12. powiadamianie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie 30 dni od usunięcia, nie później niż trzeciego dnia po upływie tego terminu,
13. poinformowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania i odbioru (np. poprzez wręczenie ulotki informacyjnej).