Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane oznaczenie sprawy: RI.272.1.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8 w lokalizacji od 7+655 do 9+605.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8 w lokalizacji od 7+655 do 9+605 Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z:
1) przebudową drogi powiatowej na odcinku 1600 m (w lokalizacji 7+855 - 9+455 - wymiana gruntu, wykonanie podbudowy i jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m) wraz z przebudową skrzyżowania czterowylotowego (w km 9+365,5 z drogą gminną i w km 9+368 z droga powiatową),
2) wykonaniem jednej pary zatok autobusowych (strona prawa w km 9+427 i lewa w km 9+308),
3) wykonaniem chodników dla pieszych po obu stronach na odcinkach między zatokami autobusowymi,
4) wykonaniem zjazdów utwardzonych,
5) wykonaniem poboczy nieutwardzonych,
6) zabezpieczeniem i oznakowaniem drogi, w tym znakami ostrzegawczymi z sygnalizacją świetlną migającą na dojazdach do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1993B.
Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz zakup i montaż tablic pamiątkowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.10.2013...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1._informacja_bioz-_branza_drogowa_.pdf)1._informacja_bioz-_branza_drogowa_.pdf 212 kB
Download this file (1._opis_do_projektu_budowlanego_zagospodarowania_terenu (1).pdf)1._opis_do_projektu_budowlanego_zagospodarowania_terenu (1).pdf 166 kB
Download this file (1._opis_do_projektu_budowlanego_zagospodarowania_terenu.pdf)1._opis_do_projektu_budowlanego_zagospodarowania_terenu.pdf 166 kB
Download this file (1._orientacja.pdf)1._orientacja.pdf 691 kB
Download this file (1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a3.pdf)1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a3.pdf 901 kB
Download this file (1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a4.pdf)1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a4.pdf 678 kB
Download this file (1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a5.pdf)1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a5.pdf 978 kB
Download this file (1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a6.pdf)1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a6.pdf 1058 kB
Download this file (1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a7.pdf)1._projekt_zagospodarowania_terenu_-_a7.pdf 1308 kB
Download this file (1._strona_tytulowa.pdf)1._strona_tytulowa.pdf 427 kB
Download this file (2._opis_techniczny_-_projekt_wykonawczy.pdf)2._opis_techniczny_-_projekt_wykonawczy.pdf 108 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_-_profil__podluzny_drogi_powiatowej_-_a1.pdf)2._projekt_wykonawczy_-_profil__podluzny_drogi_powiatowej_-_a1.pdf 1637 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_-_profil__podluzny_drogi_powiatowej_-_a2.pdf)2._projekt_wykonawczy_-_profil__podluzny_drogi_powiatowej_-_a2.pdf 1811 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_-_przekroje_normalne.pdf)2._projekt_wykonawczy_-_przekroje_normalne.pdf 1592 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_-_przekroje_poprzeczne_-_a2.pdf)2._projekt_wykonawczy_-_przekroje_poprzeczne_-_a2.pdf 1099 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_-_przekroje_poprzeczne_-_a3.pdf)2._projekt_wykonawczy_-_przekroje_poprzeczne_-_a3.pdf 1295 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a3.pdf)2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a3.pdf 879 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a4.pdf)2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a4.pdf 1150 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a5.pdf)2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a5.pdf 937 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a6.pdf)2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a6.pdf 988 kB
Download this file (2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a7.pdf)2._projekt_wykonawczy_zagospodarowania_terenu_-_a7.pdf 1285 kB
Download this file (2._strona_tytulowa_-_projekt_wykonawczy.pdf)2._strona_tytulowa_-_projekt_wykonawczy.pdf 406 kB
Download this file (druki_-_wg_zalacznikow_do_siwz__ozn._ri.272.1.2013.docx)druki_-_wg_zalacznikow_do_siwz__ozn._ri.272.1.2013.docx 40 kB
Download this file (kosztorys.xls)kosztorys.xls 36 kB
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 102 kB
Download this file (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_001.jpg)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_001.jpg 197 kB
Download this file (przedmiar_zanie-wygoda.pdf)przedmiar_zanie-wygoda.pdf 452 kB
Download this file (sst_wygoda.pdf)sst_wygoda.pdf 9151 kB
Download this file (wyjasnienie_i_modyfikacji_siwz.jpg)wyjasnienie_i_modyfikacji_siwz.jpg 272 kB
Download this file (wyjasnienie_siwz.jpg)wyjasnienie_siwz.jpg 509 kB