Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
Z A P Y T A N I E C E N O W E

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą :

"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2003B Głębocz Wielki - Rząśnik - granica województwa w lokalizacji od km 0+000 - 1+602,25 gm. Szumowo".


Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza Wykonawców do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę przedmiotowej drogi. Mapy z projektem podziału będą załącznikiem do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie map z projektem podziału nieruchomości w 4 egz. w wersji papierowej 6 działek położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki-Rząśnik-granica województwa (działki nr 268/2, 264, 200/2, 200/1, 110/1, 110/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Głębocz Wielki w jednostce ewidencyjnej Szumowo). Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 122.

Termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy.
Warunki płatności : 21 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku.
Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Treść oferty winna zawierać nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON, cenę netto, brutto (słownie), oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń, potwierdzenie terminu realizacji zamówienia, wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 25 marca 2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, przesłać faksem na numer 0-86 271-20-92 lub adres e-mail: . Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną należy potwierdzić poprzez dostarczenie oryginałów drogą pocztową lub inną.

Telefon kontaktowy: (086) 271-24-18 w godz. 7:30 - 15:30.

Osoby do kontaktu :
1.Krystyna Gosk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury
2.Sławomir Giecko - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury