Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. RI.272.2.2013
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża drogowa i mostowa) nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2013 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (branża drogowa i mostowa) nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2013 roku. 2. Zakres przedmiotu zamówienia związany jest z planowanymi do realizacji w 2013 r. inwestycjami dotyczącymi: - przebudowy podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie, - przebudowy drogi powiatowej Nr 2678B - ulica Legionowa w Zambrowie, - przebudowy drogi powiatowej Nr 2677B - ulica Magazynowa w Zambrowie, - przebudowy drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Kołaki Kościelne (w m. Ćwikły Rupie), - przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy- Zanie - do drogi krajowej Nr 8 (teren gminy Zambrów), - rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa, - rozbudowa i przebudową drogi powiatowej Nr 2010B droga krajowa nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy (Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Plewki), - rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - do dogi powiatowej nr 1999B, - przebudowy drogi powiatowej Nr 1999B droga nr 63 - Zakrzewo Stare - Tabędz (Nagórki Jabłoń - Zakrzewo Nowe), - przebudowy drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów - Cieciorki - Konopki - Pęsy Lipno (w m. Cieciorki). Zamawiający informuje, że z poszczególnych inwestycji wyżej wymienionych Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować. W związku z tym inwestycja ta nie będzie objęta nadzorem inwestorskim. 3. Nadzór inwestorski będzie pełniony nad planowanymi robotami budowlanymi w 2013 r., których orientacyjna (przewidywana) łączna wartość będzie wynosić ok. 11 626 000,00 PLN brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje obowoiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji - rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na poszczególnym zadaniu inwestycyjnym (36 miesięcy od odbioru końcowego poszczególnego zadania inwestycyjnego).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 44.
- do chwili zakończenia zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku.
- w okresie 36. miesięcznej gwarancji - rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na poszczególne zadanie inwestycyjne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostanie złożone prawidłowo sporządzone oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, - wykaz wykonanych i wykonywanych usług świadczonych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (co najmniej pełnienie nadzoru nad budową dwóch obiektów mostowych i dwóch dróg), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach (innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach (innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie potencjału technicznego) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, - oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami w branży drogowej oraz mostowej, - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach (innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach (innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- zobowiązanie w przypadku gdy dotyczy.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia następujących przesłanek: - zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 k.c., - zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, i za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com, www.spzambrow.bip.podlaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:45, miejsce: STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów pokój 125 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 163940 - 2013 w dniu 24.04.2013 r.