Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 • Starostwo Powiatowe w Zambrowie zaprasza wykonawców do składania ofert na: świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

 • Określenie przedmiotu zamówienia:


Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, polegających na zapewnieniu dostępu do publicznej sieci telefonicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w obiekcie użytkowanym przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie - 5 numerów telefonów (862712092, 862712058, 862712418, 862713253, 862713296). • W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usługi faksowej oraz innych połączeń do sieci publicznej takich jak serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.

 • Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową. W głównej siedzibie Zamawiającego dostęp powinien zostać zrealizowany w postaci linii cyfrowej [dostęp powinien być uruchomiony na 4 ISDN 2 B+D na których mają być skonfigurowane numery telefonów: 1 ISDN z usługą MSN (862712092, 862712058), 862712418, 862713253, 862713296] wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi obsługę usługi na centrali Zamawiającego Slican CCT-1668.L.


Oferowane usługi powinny spełniać następujące warunki:

- możliwość realizacji połączeń telefonicznych lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, oraz innych połączeń do sieci publicznej takich jak serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.,

- możliwość uruchomienia usługi faksowej według potrzeb Zamawiającego,

- możliwość bezpłatnej blokady połączeń wychodzących o podwyższonych opłatach typu 0700,

- zastosowanie sekundowego naliczania opłat bez dodatkowych opłat za inicjację połączeń oraz bez opłat za niezrealizowane połączenie (dotyczy połączeń strefowych, międzystrefowych, komórkowych i międzynarodowych a połączenia na numery specjalne (np. 0700, 0801 itd.) regulowane będą odrębnymi cennikami),

- płaski plan taryfowy /bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia i tygodnia/,

- połączenie oczekujące,

- zawieszenie połączenia,

- prezentacja numeru,

- blokada prezentacji numeru,

- możliwość autoryzowanego dostępu do systemu bilingowego przez stronę www Wykonawcy. • Wymagania Zamawiającego:


  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją niniejszego zamówienia,

  • Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń według stawek w formularzu ofertowym przez cały okres obowiązywania umowy.

  • Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie awarii, przerw w świadczeniu usług, z winy leżącej po stronie Wykonawcy w czasie do 12 godzin roboczych od zgłoszenia usterki,

  • Wykonawca zapewni opiekuna technicznego i handlowego na czas trwania umowy,

  • Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania łączy bezprzewodowych lub internetowych


 • W celach informacyjnych Zamawiający przedstawia średni miesięczny ruch wychodzący z istniejącego systemu telekomunikacyjnego z podziałem na rodzaje połączeń:

  - połączenia lokalne i strefowe około 6 000 minut,


- międzystrefowych około 500 minut,

- międzynarodowych około 30 minut,

- do sieci komórkowych Era, Plus i Orange około 6 000 minut,

- do pozostałych sieci komórkowych około 300 minut,

- oraz innych połączeń do sieci publicznej takich jak serwisy informacyjne, linie informacyjne,

połączenia z biurami numerów, itp. około 100 minut co ogółem stanowi 7 530 minut.

Uwaga: powyższe zestawienie zawiera usługę faksową, • Zamawiający wymaga pozostawienia dotychczasowej numeracji telefonicznej.


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na uruchomienie w zależności od przyszłych potrzeb dodatkowych linii telefonicznych.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu szerokopasmowego do sieci Internet.

Parametry techniczne: • stały publiczny adres IPv4

 • downstream na poziomie co najmniej 40mb/s

 • upstream na poziomie co najmniej 10mb/s

 • dostęp do sieci Internet nie może być zrealizowany drogą radiową


Cena ofertowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. • Czas trwania zamówienia: 24 miesiące - usługi telefonii stacjonarnej od 01.07.2013 r. do 01.07.2015 r., usługi dostępu do sieci Internet od 07.10.2013 r. do dnia 07.10.2015 r.

 • Oferty cenowe należy składać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 10.05.2013 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie". Oferta powinna zawierać szczegółowe ceny na usługi telekomunikacyjne zawierającą koszt opłaty instalacyjnej, koszt miesięczny abonamentu, cenę za poszczególne rodzaje połączeń telefonicznych (lokalne i strefowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play oraz do pozostałych sieci komórkowych i sieci publicznej, sieci międzynarodowych) oraz oświadczenie, że wykonawca akceptuje wszystkie warunki określone w ogłoszeniu Zamawiającego nr OR.272.4.2013. Oferta i załączone do niej dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.


Do oferty należy dołączyć:
  • wykaz wykonanych usług w zakresie telefonii stacjonarnej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 2 usługi)

  • aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
 • Osoby do kontaktu:


  • Kamil Malinowski - referent Wydział OrganizacyjnyStarostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30, fax. 86 271 20 92

e-mail:
  • Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od upływu terminu do ich składania. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatzambrowski.com oraz stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl.