ZAPYTANIE CENOWE

1. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do składania ofert z propozycjami cenowymi na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Remont piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie".

2. Zakres robót obejmuje:
Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne dotyczące remontu części pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

Wykaz pomieszczeń piwnicy objętych remontem:
- pom. 3 ok. 8,03 m2;
- pom. 4 ok. 11,58 m2;
- pom. 5 ok. 7,04 m2;
- pom. 6 ok. 19,36 m2;
- pom. 8 ok. 12,41 m2;
- pom. 11 ok. 39,26 m2;
- pom. 12 ok. 15,87 m2;
- pom. 13 ok. 13,00 m2;
- pom. 14 ok. 11,19 m2;
- korytarz ok. 28,34 m2;
- korytarz (pom. 18) ok. 14,38 m2;
- korytarz (pom. 18A) ok. 8,72 m2;
- pom. 19 ok. 13,01 m2;
- pom. 20 ok. 14,67 m2;
- pom. 24 ok. 18,92 m2;
RAZEM ok. 235,78 m2;

Nazwa i kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
− 45111300-1 Roboty rozbiórkowe;
− 45262500-6 Roboty murarskie;
− 45421130-4 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
− 45410000-4 Roboty tynkarskie i okładzinowe;
− 45442100-8 Roboty malarskie;
− 45450000-6 Roboty wykończeniowe różne;
− 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie: https://www.powiatzambrowski.com/index.php?pokaz=przetargi_pokaz&id=585

3. Osoby składające oferty powinny posiadać uprawnienia budowlane o specjalności ogólno-budowlanej, ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego.

4. Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonanie zadania oraz kwotę netto. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa.

5. Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 20 czerwca 2014 r.

6. Pisemną ofertę, z oznaczeniem "Oferta na nadzór remontu piwnic", należy złożyć do dnia
6 marca 2014 r. do godz. 10.00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125

7. Osoba do kontaktu: Ireneusz Ślesiński - Sekretarz Powiatu, tel. 86 271 24 18 w. 23.

8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013, poz. 907).