Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OGŁOSZENIE
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 4 pkt 8 (Dz.U.2013.907. ze zm.)

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do złożenia ofert na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (branża drogowa, sanitarna i elektryczna) nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2014 roku.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (branża drogowa sanitarna i elektryczna) nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Powiat Zambrowski w 2014 roku.
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia związany jest z:
1) przebudową podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie branża drogowa, sanitarna i elektryczna,
2) przebudową drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Kulesze Kościelne (w m. Ćwikły Rupie - teren gminy Kołaki Kośc.),
3) przebudową drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy- Zanie - do drogi krajowej Nr 8 - budowa trzech zjazdów (teren gminy Zambrów),
4) przebudową drogi powiatowej Nr 1981B Rutki - Grądy Woniecko - Wizna (na odcinku Kalinówka Basie - Grądy Woniecko - teren gminy Rutki),
5) rozbudową drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje - Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo (na odcinku 0,3 km w m. Zagroby Zakrzewo - gm. Zambrów,
6) przebudową drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów - Cieciorki - Konopki - Pęsy Lipno (na odcinku Zambrów - Cieciorki - gmina Zambrów),
7) rozbudową drogi powiatowej Nr 2021B Boruty Goski - Goski Duże do drogi Nr 2020B (gmina Zambrów).
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego.
1.4. Zamawiający informuje, że z poszczególnych inwestycji wyżej wymienionych Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować. W związku z tym inwestycja ta nie będzie objęta nadzorem inwestorskim.
1.5. Przedmiotem zamówienia są usługi powtarzające się okresowo - nadzór inwestorski będzie pełniony nad robotami budowlanym w 2014 r., których orientacyjna łączna wartość będzie wynosić ok. 4,2 mln PLN brutto, w tym:
- roboty drogowe: ok. 4 150 tys. PLN
- roboty sanitarne: ok. 100 tys. PLN
- roboty elektryczne: ok. 170 tys. PLN.
1.6. Przewiduje się złożenie ofert częściowych, tj. na każdą branżę oddzielnie.
1.7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (ww. branż) w trakcie realizacji powyższych inwestycji oraz w okresie gwarancji - rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na poszczególnym zadaniu inwestycyjnym (36 miesięcy od odbioru końcowego poszczególnego zadania inwestycyjnego).
2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:.
- do chwili zakończenia zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku.
- w okresie 36. miesięcznej gwarancji - rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych na poszczególne zadanie inwestycyjne
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 kwietnia 2014 r. do godziny 15:30
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125.

4. OFERTA.
4.1. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W druku oferty, prócz ceny oferty, Wykonawca ma obowiązek wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy innym podmiotom. Do oferty zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z izby zawodowej osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego.
4.2. Ofertowa cena brutto podana w druku oferty przez Wykonawcę i będzie stanowiła jedynie podstawę do oceny ofert. W cenie brutto będzie zawarty podatek VAT, o wielkości w % zgodnej z obowiązującym prawem. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT, Jego obowiązkiem jest podanie tej informacji w druku oferty.
4.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, bowiem rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Podana cena ofertowa będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.4. Cena ofertowa nie jest równa wynagrodzeniu Wykonawcy za przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty jest wynagrodzeniem powykonawczym. Wynagrodzenie będzie obliczone każdorazowo na podstawie protokołu odbioru robót wykonanych przez wykonawcę tych robót (odrębnie dla poszczególnego zadania inwestycyjnego z wyszczególnieniem poszczególnych branż) i nadzorowanych przez Wykonawcę wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu.
4.5. W druku Wykonawca poda wartość nadzoru wyrażoną w % wyliczoną wg następującego wzoru:
Wartość nadzoru branży drogowej.% = (oferta cenowa brutto/4 150 000)*100%.
Wartość nadzoru branży sanitarnej.% = (oferta cenowa brutto/100 000)*100%.
Wartość nadzoru branży elektrycznej.% = (oferta cenowa brutto/170 000)*100%.
4.6. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

5. Kontakt w sprawie postępowania.
5.1. Telefon kontaktowy: (086) 271 24 18 w godz.7 30 - 1530 , faks 086 271 20 92, adres email:
5.2. Osoby do kontaktu:
1) Krystyna Gosk - Naczelnik w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury
2) Sławomir Giecko - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Infrastruktury

6. Załączniki:
1) Wzór oferty.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zalaczniki_do_ogloszenia_-_nadzory_2014.docx)zalaczniki_do_ogloszenia_-_nadzory_2014.docx 28 kB