Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1373).

Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów i budynków 11 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

1. Zamawiający:
Zarząd Powiatu Zambrowskiego
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
REGON: 450672283
NIP: 723 14 31 809
tel. 086 271 2418,
fax 086 27120 92
adres e-mail: ,
www. powiatzambrowski.com

Osoby do kontaktu:
1.Zenon Kaczmarczyk, tel. 0-86 271 32 96 w. 37,
2.Zdzisław Owczarek, tel. 0-86 271 32 96 w. 26
w godzinach od 7:30 do 15:30.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów i budynków 11 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski, województwo podlaskie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne) zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3. Wymagania dotyczące wadium.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000.00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych).
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)nie zalega z opłatami na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie.
2.Warunek opisany w ust. 1 pkt 2) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1)wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
2)będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które posiadają uprawnienia z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 Prawa Geodezyjnego i kartograficznego Dz. U z 2010 r., Nr 193 poz.1287 z późn. zm),
3) będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która ma kwalifikacje do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzone dyplomem ukończenia studium podyplomowego, ewentualnie kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i kartografii gleb bądź dotychczasowym upoważnieniem wojewody do prowadzenia klasyfikacji gruntów a ponadto wykaże się co najmniej sporządzeniem samodzielnie jednego operatu klasyfikacyjnego na obiekcie wielkości obrębu ewidencyjnego.
3.Warunek opisany w ust. 1 pkt 3) i 4) Zamawiający uzna za spełniony na postawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału
w postępowaniu.
4.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń opisanych w pkt VI SIWZ.
5.Spełnienie opisanego w ust. 1 pkt 5 warunku będzie sprawdzona indywidualnie przez Zamawiającego.

5. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:

1.cena - 90 %,ilość przyznanych punktów w kryterium "cena" wynosi:
Cn
A = ----------- x 90
Co
Cn - najniższa cena ofertowa;
Co - rozpatrywana cena ofertowa.

2.okres gwarancji:

3 lata - 6 pkt, powyżej 3 lat za każdy rok - 2 pkt (maksymalnie do 5 lat)

Okres gwarancji należy określić w pełnych latach od dnia zakończenia umowy.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1373)oraz kierować się przesłanką określoną w kryteriach oceny.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamówienie zostanie udzielone po uwzględnieniu najkorzystniejszej oferty oraz sumy jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia całości prac ustala się na dzień 15.12.2014r.

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostępna jest w siedzibie Zamawiającego Zambrów, Fabryczna 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com lub w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
9. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 pok., w pokoju nr 125.

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2014r. , o godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
10. Data i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, w pokoju nr 18 w dniu 14.04.2014 roku o godz. 10:15

11. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.