Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania GK.272.1.2014 o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków 11 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na: "Usługę w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów i budynków 11 obrębów z gminy Szumowo, powiat zambrowski, województwo podlaskie złożone zostały 3 oferty, które uzyskały następującą punktację:

Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "TERRA" Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13 - cena 228 780,00 zł, - 100.00 pkt.

Oferta Nr 2 - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, 15-225 Białystok, ul. Grottgera 14A - cena 255 840,00 zł - 90.48 pkt,

Oferta Nr 3 - Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c G. Kotyński, J. Kołomyjski 15-084 Białystok, ul. . Orzeszkowej 32 - cena 244 770,00 zł
- 94,12 pkt.

Wszystkie firmy udzieliły pięcioletniej gwarancji.

Wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "TERRA" Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13 - 100.00 pkt. , gdyż oferta ta uzyskała najwięcej punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Ocenie podlegały 3 ważne oferty. Kryterium oceny ofert była cena - 90% i okres gwarancji -10%. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów - 100.00 w związku
z czym jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

Oferenci spełnili wymagania udziału w postępowaniu, złożyli wymagane dokumenty, wybrano ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Zamawiający zamieści niniejszą informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczona żadnego wykonawcy co powoduje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie wynikającym z postanowień art. 94 ust. 2 ustawy wymienionej na wstępie.