OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie w lokalizacji 0+150 - 0+700.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie w lokalizacji 0+150 - 0+700 Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z przebudową jezdni oraz skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonaniem odwodnienia, remontem i oczyszczeniem przepustów, montażem elementów bezpieczeństwa drogowego. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót (przedmiot zamówienia nie obejmuje robót budowlanych dotyczących wykonania zjazdów; do wykonania nawierzchni jezdni mają zastosowanie wytyczne WT1-2010 i WT2-2010). Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Zamówienia uzupełniające obejmują wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo - Łętowo Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo Undy - Czarnowo Biki - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie na odcinku ok. 300 m, wg dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będzie zamówienie podstawowe
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostanie złożone prawidłowo sporządzone oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) robót budowlanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, wykazu robót budowlanych wykonanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorców, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zobowiązanie (załącznik nr 7 do siwz) - w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, zobowiązanie (załącznik nr 7 do siwz) - w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (w zakresie potencjału technicznego). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, zobowiązanie (załącznik nr 7 do siwz) - w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, zobowiązanie (załącznik nr 7 do siwz) - w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (w zakresie zdolności finansowych). Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy mogą dotyczyć: zmiany harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej
Zmiany zakresu robót, lub dostaw, lub usług powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Dokonanie zmiany podwykonawcy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com; www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 18-300 Zamrów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 08:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 18-300 Zamrów pokój 125 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 172712 - 2014 w dniu 22.05.2014 r.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1_orientacja.pdf)1_orientacja.pdf 288 kB
Download this file (2_plan_syt_1.pdf)2_plan_syt_1.pdf 996 kB
Download this file (2_plan_syt_2.pdf)2_plan_syt_2.pdf 1045 kB
Download this file (2_plan_syt_3.pdf)2_plan_syt_3.pdf 1196 kB
Download this file (2_plan_syt_4.pdf)2_plan_syt_4.pdf 1109 kB
Download this file (3_profil_1.pdf)3_profil_1.pdf 287 kB
Download this file (4_normalne.pdf)4_normalne.pdf 708 kB
Download this file (5_poprzeczne.pdf)5_poprzeczne.pdf 578 kB
Download this file (6_2_przepust_2.pdf)6_2_przepust_2.pdf 340 kB
Download this file (6_3_przepust_3.pdf)6_3_przepust_3.pdf 323 kB
Download this file (informacja_bioz.pdf)informacja_bioz.pdf 44 kB
Download this file (przedmiar_cwikly_rupie_0+150_-_0+700.pdf)przedmiar_cwikly_rupie_0+150_-_0+700.pdf 1053 kB
Download this file (siwz_ii_-_droga.pdf)siwz_ii_-_droga.pdf 660 kB
Download this file (sst.pdf)sst.pdf 7520 kB
Download this file (sst_ulepszone_podloze.pdf)sst_ulepszone_podloze.pdf 132 kB
Download this file (tab.1_roboty_ziemne_1a_2.pdf)tab.1_roboty_ziemne_1a_2.pdf 140 kB