Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zambrów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 ,przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Zambrowskiego w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Numer ogłoszenia: 300344 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego , ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 ,przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Zambrowskiego w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.kwota kredytu - 3 000 000 zł,(słownie; trzy miliony złotych) PLN;2.okres kredytowania 60 miesięcy;3.przeznaczenie kredytu- pokrycie deficytu budżetowego - 1 650 000 zł, oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 350 000 zł; 4.zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, kontrasygnata Skarbnika Powiatu-TAK;5.oprocentowanie kredytu - WIBOR 1M z notowania dwa dni robocze przed każdym następnym okresem odsetkowym + marża;6.spłata odsetek- ostatni dzień każdego miesiąca - jeżeli przypada w dzień wolny od pracy to ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym ;7.prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu-0,00%;8.skrócenie okresu kredytowania - aneks do umowy bez dodatkowych opłat;9. karencja - od dnia podpisania umowy do 20-go października 2017 roku;10 spłata kredytu- w rocznych ratach 20-go października każdego roku -jeżeli przypada w dzień wolny od pracy to ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym:w roku 2017-1 000 000 zł, w roku 2018-1 000 000 zł, w roku 2019 - 1 000 000 zł;11.dysponowanie kredytem- wykonawca postawi do dyspozycji zamawiającego kredyt w pełnej wysokości (przeleje na wskazany rachunek) w dniu 20-go października 2014 roku;12. oświadczenie o poddaniu się egzekucji- TAK..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku i nie opisuje oceny jego spełnienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku i nie opisuje oceny jego spełnienia.
III.3.3) Potencjał techniczny

 


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku i nie opisuje oceny jego spełnienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku i nie opisuje oceny jego spełnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku i nie opisuje oceny jego spełnienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.formularz ofertowy-przygotowany zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do SIWZ; 2.pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

zgodnie z art.144 ust.1 ustawy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach : skrócenie okresu obowiązywania umowy, wcześniejsza spłata zaciągniętego zobowiązania.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie , ul.Fabryczna 3. 18-300 Zambrów,pokój nr 130..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie , ul.Fabryczna 3. 18-300 Zambrów, nr pokoju 125 (sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Dokumenty_do_oceny_ryzyka.zip)Dokumenty_do_oceny_ryzyka.zip 32954 kB
Download this file (siwz.zip)siwz.zip 56 kB
Download this file (wyjasnienie_nr_1_do_siwz.zip)wyjasnienie_nr_1_do_siwz.zip 251 kB