Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym znakiem RI.272.8.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1993B Zambrów - Cieciorki - Pęsy Lipno - odc. ok. 360 m" wpłynęły dwie oferty złożone przez:
- oferta nr 1: STRABAG Spółka z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - kwota brutto 380 443,90 PLN,
- oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o. w Zambrowie - kwota brutto 343 709,18 PLN.
Oferty są ważne, Wykonawcy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Przy kryterium wyboru "cena" oferta nr 2 została wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp . Cena wybranej oferty wynosi 343 709,18 PLN (brutto), słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 18/100, w tym cena netto 279 438,36 PLN, podatek VAT 23% w kwocie 64 270,82 PLN.
Punktacja przyznana ofertom:
Oferta Nr 2: 343 709,18 PLN /343 709,18 PLN x 100 punktów x 100% = 100,00
Oferta Nr 1: 343 709,18 PLN /380 443,90 PLN x 100 punktów x 100% = 90,34
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 2 Pzp. Przewidywany termin zawarcia umowy w dniu 02 października 2014 r.