Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.272.3.2015


Zaproszenie do składania ofert

na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę.


Przewodniczący Zarządu Powiatu Zambrowskiego (Starosta Zambrowski) zaprasza usługodawców do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego - Powiat Zambrowski (tj. Starostwo Powiatowe w Zambrowie i powiatowe jednostki organizacyjne). 1. Zakres zadań obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zadaniami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a w szczególności:


  1. realizacja planu audytu na 2015 r. w zakresie przeprowadzenia dwóch zadań audytowych o charakterze zapewniającym:

   1. Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zambrowie;

   2. Bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w tym weryfikacja stopnia realizacji zaleceń audytowych wydanych w 2014 roku;

  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie zagadnień poddanych audytowi (bieżące i stałe akta audytu, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań);

  2. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.

  3. sporządzenie analizy ryzyka i planu audytu na rok 2016 według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;

  4. czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.


 2. Usługodawcą może być:


  1. osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy;

  2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy;

  3. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy.


 3. Wymagania dodatkowe dla osób składających oferty (spełniających warunki określone w art. 286 ustawy).


  1. doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej;

  2. znajomość przepisów o finansach publicznych i zamówieniach publicznych;

  3. znajomość rachunkowości budżetowej;

  4. wiedza z zakresu środków pochodzących z budżetu UE;

  5. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.


 4. Z usługodawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta umowa na okres jednego roku.

 5. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

  1. cenę jednostkową (netto i brutto) za wykonanie poszczególnych zadań (np. za przeprowadzenie jednego zadania audytowego) oraz łączną cenę (netto i brutto) za wykonanie całości zamówienia w okresie jednego roku;

  2. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1 -3 ustawy;

  3. kopie poświadczonych "za zgodność z oryginałem" dokumentów potwierdzających: posiadanie wyższego wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt. 4 ustawy), posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt. 5 );

  4. inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;

  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (osoba fizyczna). 6. Oferta winna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. do godz. 10:00.

 8. Oferty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Osoby do kontaktu: Ireneusz Ślesiński - Sekretarz Powiatu, tel. 86 271 24 18.


 


Starosta Zambrowski

Robert Maciej Rosiak