Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.
 1. Dane zamawiającego: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel. 86 271 24 18, faks 86 271 20 92, powiatzambrowski.com
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Część I – Samochód osobowy Nr 1

Część II -  Samochód osobowy Nr 2

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszego ogłoszenia, w tym dla części I – załącznik nr 1 i dla części II – załącznik nr 2.
 2. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5.
 5. Kryteria wyboru oferty:
  • Cena oferty brutto – 80 %;
  • Moc silnika – 6 %
  • Pojemność silnika – 4 %
  • Okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne bez limitu kilometrów – 10 %.
 1. Zamawiający dokona oceny ofert wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla każdej części zamówienia:
  • Cena oferty brutto (C) – waga 60 %

C= (Cmin : Cof) x 60

C – liczba punktów przyznanych ofercie

Cmin –cena brutto oferty z najniższą ceną

Cof – cena brutto oferty badanej

  • Moc silnika (M)– waga 6 %

M= (Mof : Mmax) x 6

M – liczba punktów przyznanych ofercie

Mof – wartość mocy silnika podana w badanej ofercie

Mmax – wartość najwyższej mocy silnika spośród ocenianych ofert

  • Pojemność silnika (P) – waga 4 %

Oferowana pojemność silnika w cm3

Do 1 400

Od 1401 do 1500

Od 1501 do 1 600

Liczba punktów

0

2

4

  • Okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne bez limitu kilometrów (G)– 10 %

Oferowana gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru

24 miesiące

36 miesięcy

48 miesięcy

60 miesięcy

Liczba punktów

0

3

6

10

Przez elementy mechaniczne Zamawiający rozumie: silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy i elektryczny (elektroniczny).

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (C+M+P+G). W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  
 2. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do 20 listopada 2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie – pokój nr 128, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 3. Forma oferty:

Oferty należy składać w formie pisemnej, zgodnie z określonym wzorem,
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie”

Wzór oferty określa załącznik nr 3 i 4.

 1. Termin związania ofertą: 21 dni od terminu składania ofert.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 20 listopada 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty niezgodne z treścią warunków postępowania, w tym zawierające braki formalne nie zostaną dopuszczone do oceny.
 4. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi.
 5. Klauzulę informacyjną RODO zawiera załącznik nr 6.
 6. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na powiatzambrowski.com.
 7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy).
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności gdy realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie zamawiającego lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.