Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zaproszenie do złożenia oferty
na sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Urzędu Miasta Zambrów

 

         I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3,
w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie i Urząd Miasta Zambrów.

Starostwo Powiatowe posiada pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku, natomiast Urząd Miasta zajmuje II piętro oraz część III piętra obiektu.

Wykaz powierzchni objętej sprzątaniem:

 1. Całość powierzchni objętej usługą sprzątania wynosi 2 268,73 m2, w tym:
  • powierzchnia biurowa (gres) – 392,20 m2
  • powierzchnia biurowa (parkiet) – 131,43 m2
  • powierzchnia biurowa (wykładzina dywanowa) – 160,09 m2
  • powierzchnia biurowa (panele podłogowe) – 642,01 m2
  • powierzchnia biurowa (deska barlinecka) – 19,38 m2
  • powierzchnia biurowa (PCV) – 22,90 m2
  • korytarze, hole, klatki schodowe (terakota, gres) – 395,11 m2
  • sanitariaty, 5 szt. – parter, I i II piętro (gres, terakota) – 84,92 m2
  • sala konferencyjna Starostwa Powiatowego (parkiet + chodniki) – 88,00 m
  • sala konferencyjna Urzędu Miasta (panele podłogowe) – 82,60 m2
  • archiwum Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (PCV) – 130,00 m2
  • 9 pomieszczeń piwnicznych – archiwa Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta (gres) – 120,09 m2
 1. Dodatkowo:
 • dywany i chodniki w pomieszczeniach biurowych – 74,16 m2
 • okna (140 cm x 160 cm) – 117 szt.

Wykaz prac objętych zamówieniem:

 1. Usługi codzienne wykonywane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 20:00:
  • zamiatanie wszystkich posadzek panelowych, drewnianych i kamiennych na sucho, a następnie mycie ich na mokro,
  • odkurzanie powierzchni pokrytych wykładzinami dywanowymi oraz dywanów,
  • zmywanie glazury w łazienkach i toaletach na mokro,
  • mycie umywalek, kranów, luster,
  • mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, pisuarów, mycie ścian w toaletach,
  • neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w toaletach,
  • ścieranie kurzu z biurek, szaf, blatów, parapetów, poręczy, klamek, kaloryferów,
  • czyszczenie drzwi oszklonych i luster,
  • opróżnianie koszy na śmieci oraz pojemników niszczarek ze zmianą worków foliowych
   na nowe, wynoszenie ich do kontenerów usytuowanych na zewnątrz budynku Zamawiającego,
  • opróżnianie i mycie popielniczek w miejscach wyznaczonych do palenia,
  • uzupełnianie mydła w płynie i ręczników papierowych w pojemnikach w łazienkach i papieru toaletowego w toaletach – na bieżąco,
  • czyszczenie wycieraczek,
  • zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, których Wykonawca nie jest w stanie usunąć np. przepalone żarówki, wyrwane włączniki, gniazdka, niedrożne zlewy itp.
 1. Usługi codzienne wykonywane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 11:30:
 • jeden pracownik – usuwanie bieżących zabrudzeń klatek schodowych, korytarzy, łazienek
  i sanitariatów.
 1. Usługi bieżące wykonywane według potrzeb:
 • usuwanie pajęczyn i kurzu ze ścian, sufitów, lamp oświetleniowych, drzwi, futryn, żaluzji poziomych i pionowych, elementów wyposażenia pokoi (godła, tablice, obrazy, puchary i inne)
  oraz tablic ogłoszeniowych,
 • usuwanie kurzu ze sprzętu biurowego (telefony, wentylatory, lampki biurowe, krzesła, faksy, sprzęt komputerowy (z wyłączeniem ekranów monitorów) – z zachowaniem należytej ostrożności,
 • usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin dywanowych i dywanów,
 • mycie mebli biurowych (powierzchni poziomych i pionowych).
 • mycie drzwi w kabinach toaletowych
 • sprzątanie pomieszczenia innego niż wymienione powyżej – wg potrzeb zamawiającego
  raz w tygodniu.
 1. Usługi wykonywane cyklicznie:
 • sprzątanie sal konferencyjnych (zamiatanie posadzek i paneli na sucho, mycie na mokro, odkurzanie chodników, usuwanie kurzu z mebli) – po każdym użytkowaniu sali, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu,
 • sprzątanie pomieszczeń kancelarii tajnych, archiwum Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  i innych pomieszczeń, do których dostęp jest możliwy wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika, w godzinach pracy urzędu - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu,
 • mycie okien – raz na kwartał, nie później niż do końca drugiego miesiąca każdego kwartału,
 • czyszczenie zasłon okiennych (żaluzje, wertykale, rolety) – raz na kwartał, nie później niż do końca drugiego miesiąca każdego kwartału;
 • mycie szyb w tablicach ogłoszeniowych – raz w miesiącu,
 • zdejmowanie, pranie, prasowanie i wieszanie firan – dwa razy w roku (wiosna – do 31 maja;
  jesień – do 30 listopada),
 • zdejmowanie i mycie kloszy i osłon oświetleniowych – dwa razy w roku (wiosna – do 31 maja;
  jesień – do 30 listopada),
 • czyszczenie sprzętu tapicerskiego (m.in. foteli i krzeseł) – jeden raz w roku, do 31 maja,
 • pranie wykładzin dywanowych i dywanów – jeden raz w roku, do 31 maja,
 • akrylizacja posadzek (nakładanie powłok akrylowych, ochronnych, antypoślizgowych) – jeden
  raz w roku, do 30 czerwca,
 • sprzątanie pomieszczeń piwnicznych – wg potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku,
 • mycie szyb windy - wg potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku,
 • mycie podłogi windy - wg potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
 1. W pomieszczeniach Wydział Komunikacji i Transportu, usługi (codzienne, bieżące i cykliczne)
  będą wykonywane w godz. od 15.00 do 15.30.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
 • mydło w płynie (do zamontowanych w sekretariatach pojemników na mydło, a w przypadku ich braku lub niepełnosprawności, mydło w płynie w pojemnikach z dozownikiem); mydło
  w płynie minimalne wymagania: łagodnie działające o właściwościach nawilżających
  i pielęgnacyjnych oraz przyjemnym zapachu np. kwiatowym, pH z zakresie od 5 do 7, średnia konsystencja, średni stopień spienienia;
 • papier toaletowy w rolakach – 100 % celulozy, dwuwarstwowy, biały, gofrowany, dzielony, miękki, zapach neutralny;
 • ręczniki papierowe składane ZZ jednowarstwowe – gofrowane, wodno-utwardzone, wykonane w 100 % z surowca ekologicznego o minimalnej gramaturze 35 g/m2, kolor biały, zapach neutralny;
 • środki zapachowe / odświeżacze powietrza (sukcesywna wymiana zużytych na nowe);
 • kostki toaletowe o działaniu antybakteryjnym, odświeżające i zapobiegające osadzaniu się kamienia;
 • worki foliowe na śmieci,
 • środki czystości (ekologiczne, dopuszczone do stosowania w kraju, posiadające i aktualne atesty, certyfikaty, świadectwa w tym z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
  – Państwowego Zakładu Higieny)

7. Wszystkie środki czystości powinny być dostarczone w ilościach pokrywających dzienne zapotrzebowanie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, a w razie ich braku – uzupełnienie w ciągu dnia pracy na bieżąco.

8.  Wymienione usługi Wykonawca będzie wykonywał za pomocą własnych maszyn, urządzeń i materiałów.

9 Zamawiający udostępni nieodpłatnie ciepłą i zimną wodę oraz energię elektryczną, niezbędne do wykonywania w/w prac.

10. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenie zamykane na klucz do przechowywania maszyn, urządzeń i materiałów.

11. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi w oparciu o własny personel.

12. Wykonawca zobowiązany jest używać odpowiednich do każdej sprzątanej powierzchni środków czystości o jakości gwarantującej wysoką jakość świadczonej usługi.

      II. Termin wykonania zadania 

Termin realizacji zamówienia: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

      III. Forma oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta winna zawierać następujące elementy umieszczone w poniższym porządku

a. wypełniony dokładnie i podpisany druk oferty cenowej - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c. wykaz wykonanych polegających na kompleksowym sprzątaniu, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 2),

d. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną nie mniejszą niż 100 tys. zł,

3. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne lub nieczytelne opatrzone imienną pieczątką.

6. W przypadku gdy Wykonawca składa kopię dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV. Składanie i otwarcie ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

„Nie otwierać przed dniem 25 marca 2019 r., godz. 1015
Oferta na sprzątanie obiektu administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie i Urząd Miasta Zambrów”

 1. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania.
 2. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. nr 128 (sekretariat), w terminie do dnia 25 marca 2019 r., do godz. 10:00
 3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert: 25 marca 2019 r., godz. 1015, w siedzibie zamawiającego.

V. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

 Oferty nie spełniające warunków formalnych oraz niekompletne zostaną odrzucone.

VI. Osoby do kontaktu:

Ireneusz Ślesiński – sekretarz powiatu, e-mail:

tel. 86 271 24 18 w godz.7:30 – 15:30

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór wykazu wykonanych usług
 3. Wzór umowy

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Załącznik nr 1.docx)Załącznik nr 1.docx 13 kB
Download this file (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2.docx 13 kB
Download this file (Załącznik nr 3.docx)Załącznik nr 3.docx 23 kB