Zapraszam do złożenia oferty na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”

 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. usługi telefonii stacjonarnej: od 01.07.2019r. do 30.06.2021 r.
 2. Kryteria oceny ofert: cena

 3. Wymagane załączniki

   1. dokument uprawniający do składania ofert w imieniu Wykonawcy,
   2. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 3 usługi),
   3. kserokopia aktualnego i ważnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.),
   4. formularz cenowy,

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych”.

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, p. 128, do dnia 14.02.2019r. do godziny 10:00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30, fax. 86 271 20 92, e-mail:

 

STAROSTA
Stanisław Władysław Ożlański

W związku z toczącym się postępowaniem na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” dokonano następujących zmian (wykreślono dwa numery telefonów)

W ogłoszeniu o zamówieniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych w punkcie I, podpunkt g. dokonana następujących zmian:

Brzmienie przed zmianami:

Brzmienie po zmianach:

STAROSTA
Stanisław Władysław Ożlański

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (Formularz cenowy - telefony po zmianach.xlsx)Formularz cenowy - telefony po zmianach.xlsx 14 kB
Pobierz plik (Formularz cenowy - telefony.xlsx)Formularz cenowy - telefony.xlsx 14 kB
Pobierz plik (ogłoszenie po zmianach.docx)ogłoszenie po zmianach.docx 22 kB
Pobierz plik (ogłoszenie.docx)ogłoszenie.docx 22 kB
Pobierz plik (wniosek ofertowy.docx)wniosek ofertowy.docx 14 kB
Pobierz plik (wykaz uslug.doc)wykaz uslug.doc 32 kB