Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zapraszam do złożenia oferty na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”

 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. usługi telefonii stacjonarnej: od 01.07.2019r. do 30.06.2021 r.
 2. Kryteria oceny ofert: cena

 3. Wymagane załączniki

   1. dokument uprawniający do składania ofert w imieniu Wykonawcy,
   2. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 3 usługi),
   3. kserokopia aktualnego i ważnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.),
   4. formularz cenowy,

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych”.

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, p. 128, do dnia 14.02.2019r. do godziny 10:00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30, fax. 86 271 20 92, e-mail:

 

STAROSTA
Stanisław Władysław Ożlański

W związku z toczącym się postępowaniem na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” dokonano następujących zmian (wykreślono dwa numery telefonów)

W ogłoszeniu o zamówieniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych w punkcie I, podpunkt g. dokonana następujących zmian:

Brzmienie przed zmianami:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 31, 18-300 Zambrów – 4 numery telefonów, linie analogowe 862710676, 862712350, 862713522, 862716704;

Brzmienie po zmianach:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 31, 18-300 Zambrów – 2 numery telefonów, linie analogowe 862712350, 862716704;

STAROSTA
Stanisław Władysław Ożlański