Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zapraszam do złożenia oferty na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz jednostek organizacyjnych.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r.
 3. Warunki płatności: Fakturowanie będzie obejmowało każdą sprzedaż paliwa z minimum 14-dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.
  Faktury będą wystawiane dla następującego nabywcy:
  Powiat Zambrowski, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP: 7231628630
  Odbiorcami faktur będą:
  1. Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 52/2, 18-300 Zambrów
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Długobórz ul. Szkolna 7, 18-301 Zambrów
 4. Okres gwarancji: nie dotyczy
 5. Warunki dodatkowe: brak
 6. Kryteria oceny ofert: cena po uwzględnieniu procentowego rabatu
 7. Wymagane załączniki:
  1. kserokopia aktualnej i niewygasłej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  3. oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa
 8. Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym miasta Zambrów. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty Wykonawcom oferującym sprzedaż paliw za pomocą elektronicznych kart paliwowych.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości (w litrach)

 • etylina Pb 95 – 7 200
 • olej napędowy – 5 100

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w procentach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca określi cenę jednego litra etyliny Pb 95 i oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 25.01.2019r., przedstawiony w ofercie rabat będzie stosowany wobec cen obowiązujących w dniu zakupu paliwa i nie może on ulec zmiany w okresie obowiązywania umowy.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09000000-3,09134200-9

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją tego zamówienia, powinien przygotować i złożyć ofertę spełniająca następujące wymogi:

 • oferta musi zawierać formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
 • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 • oferta musi zawierać pełna nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail) NIP, REGON
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami,
 • Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny obejmującej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 • wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

W przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawców przekroczy środki finansowe, które Zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający odstąpi od wyboru Wykonawcy zamawianej usługi, o czym poinformuje Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sekretariat pokój nr 128, fax 86 271 20 92, poczta elektroniczna: , do dnia 28 stycznia 2019 do godziny 14:00

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2019 godz. 14:30

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 137, fax. 86 271 20 92, e-mail: , w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

STAROSTA
Stanisław Władysław Ożlański