Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zapraszam do złożenia oferty na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz jednostek organizacyjnych.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r.
 3. Warunki płatności: Fakturowanie będzie obejmowało każdą sprzedaż paliwa z minimum 14-dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.
  Faktury będą wystawiane dla następującego nabywcy:
  Powiat Zambrowski, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP: 7231628630
  Odbiorcami faktur będą:
  1. Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 52/2, 18-300 Zambrów
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Długobórz ul. Szkolna 7, 18-301 Zambrów
 4. Okres gwarancji: nie dotyczy
 5. Warunki dodatkowe: brak
 6. Kryteria oceny ofert: cena po uwzględnieniu procentowego rabatu
 7. Wymagane załączniki:
  1. kserokopia aktualnej i niewygasłej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  3. oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa
 8. Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym miasta Zambrów. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty Wykonawcom oferującym sprzedaż paliw za pomocą elektronicznych kart paliwowych.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości (w litrach)

 • etylina Pb 95 – 7 200
 • olej napędowy – 5 100

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w procentach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca określi cenę jednego litra etyliny Pb 95 i oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 25.01.2019r., przedstawiony w ofercie rabat będzie stosowany wobec cen obowiązujących w dniu zakupu paliwa i nie może on ulec zmiany w okresie obowiązywania umowy.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09000000-3,09134200-9

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją tego zamówienia, powinien przygotować i złożyć ofertę spełniająca następujące wymogi:

 • oferta musi zawierać formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
 • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 • oferta musi zawierać pełna nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail) NIP, REGON
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami,
 • Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny obejmującej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 • wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

W przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawców przekroczy środki finansowe, które Zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający odstąpi od wyboru Wykonawcy zamawianej usługi, o czym poinformuje Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sekretariat pokój nr 128, fax 86 271 20 92, poczta elektroniczna: , do dnia 28 stycznia 2019 do godziny 14:00

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2019 godz. 14:30

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 137, fax. 86 271 20 92, e-mail: , w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

STAROSTA
Stanisław Władysław Ożlański