Przewodniczący Zarządu Powiatu Zambrowskiego (Starosta Zambrowski) zaprasza usługodawców do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego – Powiat Zambrowski (tj. Starostwo Powiatowe w Zambrowie i powiatowe jednostki organizacyjne).

 1. Zakres zadań obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z przepisami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), a w szczególności:
  1. realizacja planu audytu na 2019 r. w zakresie przeprowadzenia czterech zadań audytowych o charakterze zapewniającym:
   1. Audyt finansowo-organizacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie;
   2. Audyt finansowo-organizacyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu;
   3. Audyt finansowo-organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Zambrowie;
   4. Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Zambrowie;
  2. sporządzanie sprawozdań z zadań zapewniających, wymienionych w pkt 1;
  3. przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń audytowych oraz przedstawianie ich wyników kierownikowi jednostki i audytowanemu;
  4. prowadzenie dokumentacji w zakresie zagadnień poddanych audytowi (bieżące i stałe akta audytu, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań);
  5. sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.
  6. sporządzenie analizy ryzyka i planu audytu na rok 2020 według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  7. czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
 2. Usługodawcą może być:
  1. osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy;
  2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy;
  3. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy.
 3. Z usługodawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta umowa na okres jednego roku.
 4. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
  1. kwotę (netto i brutto) za wykonanie całości zamówienia w okresie jednego roku;
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy;
  3. kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających: posiadanie wyższego wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt. 4 ustawy), posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt. 5);
  4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 5. Oferta winna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, pokój nr 128, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.
 7. Oferty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Osoby do kontaktu: Ireneusz Ślesiński - Sekretarz Powiatu, tel. 86 271 24 18.
 9. Informacja administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych jest zamieszczona na https://powiatzambrowski.com/informacja-o-przetwarzaniu-danych .

Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ogłoszenie audyt.docx)Ogłoszenie audyt.docx 18 kB