Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR OR.120.13.2014 Starosty Zambrowskiego z dnia 26 maja 2014 roku sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 1. Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza wykonawców - geodetów do złożenia oferty cenowej na aktualizację bazy danych GESUT z terenu powiatu zambrowskiego, prowadzonej w Systemie EWMAPA FB12.17 zgodnie treścią rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. „w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” z zastosowaniem znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 2. Przedmiot zamówienia.
  Na podstawie operatów technicznych przyjętych do zasobu podgik w ilości 95 szt. (ilość operatów w oddzielnym zestawieniu załącznik nr 2), należy utworzyć około 500 obiektów i zasilić prowadzoną przez ośrodek bazę. Dane z przyjętych 95 operatów wprowadzone sa na warstwy w wektorowej mapie zasadniczej w programie Ewmapa FB 12.17.
 3. Dane do kontaktu: Geodeta Powiatowy mgr inż. Zenon Kaczmarczyk tel. 86 2712418 w. 31, kier. PODGiK inż. Zdzisław Owczarek 86 271 2418 w. 23.
 4. Kryteria oceny:
  1. Najniższa cena: 90 % - maksymalna ilość punktów
  2. Okres gwarancji:
   • 3 lata 10 pkt,
   • 2 lata 5 pkt.
    O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę.
    Maksymalna łączna ilość punktów — 100.
    Kryterium cena: do 90 pkt, ilość punktów obliczona wg poniższego wzoru:
    (Pcmin /cp) X 100 pkt * 0.9 gdzie:
                          Pcmin    - cena ryczałtowa brutto najniższa,
                             cp        - cena ryczałtowa brutto rozpatrywana.
    Kryterium gwarancji: 5 pkt (dwa lata) lub 10 pkt (trzy lata) punktów .
 5. Data realizacji zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy (zweryfikowane dane w bazie Zamawiającego).
 6. Okres gwarancji: nie mniejszy niż 24 miesiące.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Sekretariat pok. 128, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 , do 05.02.2018 roku, z dopiskiem GESUT - aktualizacja.
 8. Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: 06.02.2018 roku o godz. 10.
 9. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze , po pomyślnej weryfikacji danych w bazie Zamawiającego.
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 1).
 11. Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com i www.spzambrow.bip.podlaskie.pl.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak