Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

OR.272.13.2017

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji remontu łazienek w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji dla zadania:

  Remont dwóch łazienek (I i II piętro) w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie wraz z wymianą w całym pionie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej (budynek użyteczności publicznej).

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. ustalenie zakresu prac niezbędnych i koniecznych do wykonania, w tym w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej;
  2. wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
 3. Dokumentację należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 4. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót , dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, winna składać się w szczególności z:
  1. planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
  2. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
  3. projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;
 5. Proponowane przez wykonawcę dokumentacji rozwiązania projektowe należy uzgodnić z zamawiającym, w tym w zakresie łazienki na I piętrze ze Starostą, w zakresie łazienki na II piętrze z Urzędem Miasta Zambrów.
 6. Całość dokumentacji należy wykonać w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej (PDF).
 7. Termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2017r.
 8. Okres gwarancji: 3 lata.
 9. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 10. Warunki płatności: po wykonaniu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 11. Wzór umowy określa załącznik Nr 2 do zaproszenia.
 12. Wymagane załączniki:
  1. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do zrealizowania zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 13. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zaproszenia (zał. nr 1)
 14. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie, pokój nr 125 (sekretariat), w terminie do 6 listopada 2017 r. do godz. 10.00.
 15. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po złożeniu ofert.
 16. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ireneusz Ślesiński, tel. 86 271 24 18 w. 123, e-mail:

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ogłoszenie - dokumentacja remontu łazienek.docx)Ogłoszenie - dokumentacja remontu łazienek.docx 23 kB