×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawyna rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat

 • 1.Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego zarządzeniem Nr 22/2017 z dnia 3 lutego 
 • 2017 r. przeznacza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość na cele rolne stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki: nr 124/1 o pow. 0,0186 ha, nr 125/1 o pow. 0,4466 ha, nr 126/1 o pow. 0,0418 ha, nr 191/4 o pow. 0,1387 ha, położonej w obrębie Mężenin gm. Rutki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Niniejszy wykaz sporządzono celem oddania nieruchomości w dzierżawę na okres trzech lat i zawarcia kolejnej umowy w tym zakresie.

  2.Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr  LM1Z/00023160/7

  3.Na przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki zatwierdzonym Uchwałą Nr 100/XXXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14.07.2005 r. zmieniona Uchwałą Nr 39/IX/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11.08.2011 r.  i Uchwałą Nr 76/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27.06.2012 r. znajduje się zapis - maksymalny zasięg zwartej zabudowy – tereny wymagające przed zainwestowaniem przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 

  4.Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 195,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt  pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy 

  5.Czysz dzierżawny jest płatny z góry do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez osobnego wezwania na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 22 8775 0009 0010 0100 7807 0002 

  6.Cena ta może być aktualizowana nie częściej niż jeden raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni  ogłaszany przez Prezesa GUS 

  7.Wszelkich koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami  lokalnymi  ponosić będzie dzierżawca,

  Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie zawarta kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 3 lat.

   

  STAROSTA

  Robert Maciej Rosiak

  Zambrów, dnia 17  luty 2014 r.

  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Zambrowie, na stronie internetowej starostwa www.powiatzambrowski.com i  na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. oraz na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej,  a  ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
  w prasie lokalnej.