Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawyna rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat

 • 1.Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego zarządzeniem Nr 22/2017 z dnia 3 lutego 
 • 2017 r. przeznacza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość na cele rolne stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki: nr 124/1 o pow. 0,0186 ha, nr 125/1 o pow. 0,4466 ha, nr 126/1 o pow. 0,0418 ha, nr 191/4 o pow. 0,1387 ha, położonej w obrębie Mężenin gm. Rutki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Niniejszy wykaz sporządzono celem oddania nieruchomości w dzierżawę na okres trzech lat i zawarcia kolejnej umowy w tym zakresie.

  2.Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr  LM1Z/00023160/7

  3.Na przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki zatwierdzonym Uchwałą Nr 100/XXXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14.07.2005 r. zmieniona Uchwałą Nr 39/IX/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11.08.2011 r.  i Uchwałą Nr 76/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27.06.2012 r. znajduje się zapis - maksymalny zasięg zwartej zabudowy – tereny wymagające przed zainwestowaniem przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 

  4.Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 195,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt  pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy 

  5.Czysz dzierżawny jest płatny z góry do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez osobnego wezwania na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 22 8775 0009 0010 0100 7807 0002 

  6.Cena ta może być aktualizowana nie częściej niż jeden raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni  ogłaszany przez Prezesa GUS 

  7.Wszelkich koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami  lokalnymi  ponosić będzie dzierżawca,

  Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie zawarta kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 3 lat.

   

  STAROSTA

  Robert Maciej Rosiak

  Zambrów, dnia 17  luty 2014 r.

  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Zambrowie, na stronie internetowej starostwa www.powiatzambrowski.com i  na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. oraz na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej,  a  ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
  w prasie lokalnej.