Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawyna rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat

 • 1.Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego zarządzeniem Nr 22/2017 z dnia 3 lutego 
 • 2017 r. przeznacza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość na cele rolne stanowiącą własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki: nr 124/1 o pow. 0,0186 ha, nr 125/1 o pow. 0,4466 ha, nr 126/1 o pow. 0,0418 ha, nr 191/4 o pow. 0,1387 ha, położonej w obrębie Mężenin gm. Rutki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Niniejszy wykaz sporządzono celem oddania nieruchomości w dzierżawę na okres trzech lat i zawarcia kolejnej umowy w tym zakresie.

  2.Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr  LM1Z/00023160/7

  3.Na przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki zatwierdzonym Uchwałą Nr 100/XXXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14.07.2005 r. zmieniona Uchwałą Nr 39/IX/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11.08.2011 r.  i Uchwałą Nr 76/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27.06.2012 r. znajduje się zapis - maksymalny zasięg zwartej zabudowy – tereny wymagające przed zainwestowaniem przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 

  4.Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 195,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt  pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy 

  5.Czysz dzierżawny jest płatny z góry do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez osobnego wezwania na konto: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 22 8775 0009 0010 0100 7807 0002 

  6.Cena ta może być aktualizowana nie częściej niż jeden raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni  ogłaszany przez Prezesa GUS 

  7.Wszelkich koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami  lokalnymi  ponosić będzie dzierżawca,

  Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie zawarta kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony 3 lat.

   

  STAROSTA

  Robert Maciej Rosiak

  Zambrów, dnia 17  luty 2014 r.

  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Zambrowie, na stronie internetowej starostwa www.powiatzambrowski.com i  na stronie BIP www.spzambrow.bip.podlaskie.pl. oraz na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej,  a  ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
  w prasie lokalnej.