Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Powiat Zambrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów Telefon: + 48 86 271 24 18 Fax: + 48 86 271 20 92
E-mail:
REGON: 450670255
NIP: 7231628630

Nr sprawy: OR.272.1.2017

 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. usługi telefonii stacjonarnej: od 01.07.2017r. do 30.06.2019 r.
  2. usługi dostępu do sieci Internet: od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.
 2. Kryteria oceny ofert: cena
 3. Wymagane załączniki
  1. dokument uprawniający do składania ofert w imieniu Wykonawcy,
  2. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 3 usługi),
  3. kserokopia wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem,
  4. formularz cenowy,

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych”.

Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, p. 125, do dnia 27.01.2017r. do godziny 10:00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski – podisnpektor Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 24 18, godziny pracy urzędu: 7:30-15:30, fax. 86 271 20 92, e-mail:

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak