Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Powiat Zambrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów Telefon: + 48 86 271 24 18 Fax: + 48 86 271 20 92
E-mail:
REGON: 450670255         NIP: 7231628630

Nr sprawy: OR.272.5.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam do złożenia oferty na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatu Zambrowskiego – Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z rodzajami przesyłek lub usług, wagę przesyłek oraz ilość określa załącznik nr 1.
  Zamawiający przyjął roczną ilość przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania 100% podobnych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  Istotne postanowienia umowy, wymagane przez Zamawiającego określono w zał. nr 2
 2. Termin realizacji zamówienia:
  Okres realizacji umowy 12 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 r.
 3. Warunki płatności:
  Okresem rozliczeniowym będzie każdy zakończony miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie usług następuje na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Należność wynikającą z faktury VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty jej wpływu do danego Zamawiającego. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego danego Zamawiającego.
 4. Warunki dodatkowe:
  Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej potwierdzone wpisem do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
 5. Kryteria oceny ofert: cena
  Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg formularza cenowego. Należy obliczyć sumę iloczynów ilości każdej przesyłki i ceny jednostkowej za doręczenie przesyłki na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Łączna cena ofertowa brutto, służy jedynie porównaniu złożonych ofert.
  W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT,
  Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będzie ulegała zmianom przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zmiany stawki VAT na usługi pocztowe.
  Wszystkie ceny i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Wymagane załączniki
  Dokument potwierdzający, posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na druku zgodnym z załączonym wzorem (zał. nr 3).

Miejsce i termin złożenia oferty:

Starostwo Powiatowe w Zambrowie

(sekretariat, pok. 125)
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

do 29 lutego 2016 r.

Termin otwarcia ofert:

1 marca 2016 r., godz. 10.00
Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 27,

Bogdan Pieńczykowski, tel. 86 271 24 18 w. 24,

 

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (odpowiedzi na pytania oferentów.pdf)odpowiedzi na pytania oferentów.pdf 508 kB
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ.docx 36 kB