Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zambrowskiego (Starosta Zambrowski) zaprasza usługodawców do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego – Powiat Zambrowski (tj. Starostwo Powiatowe w Zambrowie i powiatowe jednostki organizacyjne).

 1. Zakres zadań obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zadaniami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a w szczególności:
  1. realizacja planu audytu na 2016 r. w zakresie przeprowadzenia jednego zadania audytowych o charakterze zapewniającym:
  2. prowadzenie dokumentacji w zakresie zagadnień poddanych audytowi (bieżące i stałe akta audytu, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań);
  3. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.
  4. sporządzenie analizy ryzyka i planu audytu na rok 2017 według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  5. czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
 2. Usługodawcą może być:
  1. osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy;
  2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy;
  3. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy.
 3. Wymagania dodatkowe dla osób składających oferty (spełniających warunki określone w art. 286 ustawy).
  1. doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej;
  2. znajomość przepisów o finansach publicznych i zamówieniach publicznych;
  3. znajomość rachunkowości budżetowej;
  4. wiedza z zakresu środków pochodzących z budżetu UE;
  5. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 4. Z usługodawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta umowa na okres jednego roku.
 5. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
  1. cenę jednostkową (netto i brutto) za wykonanie poszczególnych zadań (np. za przeprowadzenie jednego zadania audytowego) oraz łączną cenę (netto i brutto) za wykonanie całości zamówienia w okresie jednego roku;
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1 -3 ustawy;
  3. kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających: posiadanie wyższego wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt. 4 ustawy), posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt. 5 );
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (osoba fizyczna).
 6. Oferta winna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, pokój nr 125, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 10:00.
 8. Oferty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Osoby do kontaktu: Ireneusz Ślesiński - Sekretarz Powiatu, tel. 86 271 24 18.

Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak