Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiat Zambrowski (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na inspektora ochrony danych w Powiecie Zambrowskim (Starostwie Powiatowym w Zambrowie) została wyznaczona Pani Iwona Hećko-Umińska.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
nr telefonu: 22 350 01 40
e-mail:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Starostwa Powiatowego w Zambrowie jest Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego, z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Iwonę Hećko - Umińską, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie
  Fabryczna 3
  18-300 Zambrów
 3. Starostwo Powiatowe w Zambrowie może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Powiatu Zambrowskiego lub Starosty Zambrowskiego określonych przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO
  W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
 4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Powiatu Zambrowskiego lub Starosty Zambrowskiego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego) narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.
 10. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnegocelu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

  Starostwo Powiatowe w Zambrowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.