Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiat Zambrowski (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na inspektora ochrony danych w Powiecie Zambrowskim (Starostwie Powiatowym w Zambrowie) został wyznaczonych Pan Paweł Pogorzelski.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
nr telefonu: 888050176
e-mail:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie jest Powiat Zambrowski mający siedzibę w Zambrowie (18-300) przy ul. Fabrycznej 3. Z administratorem można się skontaktować poprzez email lub pisemnie na adres administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonywania ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących, a także inne podmioty na podstawie umów zawartych z administratorem.
 6. Państwa dane osobowe od momentu ich pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (wg oznaczonej kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt organów powiatu i starostw powiatowych; umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania dokumentacji ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do własnych danych;
  • prawo żądania ich sprostowania, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe bądź niekompletne;
  • w uzasadnionych przypadkach prawo do żądania usunięcia, przenoszenia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta pomiędzy stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa