Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Zambrów, 25.05.2015 r. 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaprasza do składania oferty na przeprowadzanie zajęć ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa o dzieło – 2 osoby).

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
  tel. 86 271 06 69, fax. 86 271 06 69
  e-mail:
 2. Do naboru może przystąpić osoba, która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
  3. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  4. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  5. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Zambrowie lub u notariusza,
  2. kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za zgodność z oryginałem j.w.
  3. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182 j.t. ze zm.)”.
  4. potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  5. proponowaną stawkę za godzinę zegarową prowadzenia zajęć.
  6. projekt programukorekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zawierający:
   • łączny czas trwania programu, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje grupowe i indywidualne,
   • harmonogram zajęć,
   • częstotliwość spotkań,
   • bloki tematyczne ze wskazaniem liczby godzin,
   • liczbę uczestników,
   • formy i metody pracy,
   • rodzaj prowadzonej dokumentacji,
   • sposób monitorowania,
   • sposób ewaluacji.
 4. Zakres zadań do realizacji:
  Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia należeć będzie:
  1. przeprowadzenie co najmniej 60 godzin pracy grupowej i minimum 1 godziny zegarowej spotkania indywidualnego z każdym uczestnikiem programu w terminie od sierpnia 2015 r. do grudnia 2015 r.;
  2. spotkania grupowe odbywające się 1 raz w tygodniu;
  3. wobec każdego uczestnika programu musi zostać sporządzone wstępne rozpoznanie diagnostyczne, zawierające informacje istotne dla pracy korekcyjno - edukacyjnej.
   • w trakcie realizacji programu sporządzenie kontraktu, zasad usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności, karty uczestnika, dokumentacji z ćwiczeń, listy obecności,
   • po zrealizowaniu oddziaływań sporządzenie zaświadczenia o ukończeniu programu lub o udziale w oddziaływaniach, z wyraźnym wskazaniem liczby godzin, w których osoba stosująca przemoc w rodzinie wzięła udział; sprawozdania z prowadzonych oddziaływań, uwzględniające dokładne informacje dotyczące liczby osób przystępujących, które ukończyły pełen cykl zajęć, przyczyn przerwania udziału w zajęciach, zrealizowanych bądź nie założeń, liczby godzin przypadających na danego uczestnika, inne podsumowania,
   • na etapie ewaluacji – ankiety, opinie,
   • z działań monitorujących – dokumenty potwierdzające monitorowanie sytuacji w rodzinie, kontakt z instytucjami,
   • inne dokumenty potwierdzające realizacje poszczególnych działań.
  4. dokumentacja winna obejmować w szczególności:
   • na etapie rekrutacji – orzeczenie sądu, informację z Policji, zespołu interdyscyplinarnego, od kuratora, prośbę o przyjęcie, itp.,
   • na etapie przeprowadzenia diagnozy – dokumenty istotne z punktu widzenia zakwalifikowania danej osoby do programu, informacje dotyczące sytuacji życiowej i funkcjonowania uczestników, w tym: okoliczności przystąpienia do programu, form stosowanej przemocy itp.; potwierdzenie zakwalifikowania do programu, bądź odmowa udziału z podaniem przyczyn,
  5. przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej do 3 lat po ukończeniu programu korekcyjno - edukacyjnego,
  6. analizę ankiety ewaluacyjnej,
  7. opracowanie materiałów w zakresie statystyki – sprawozdawczości,
  8. sprawozdanie z wykonanych zajęć.
 5. Kryterium wyboru oferty:
  • cena (brutto) - 40 pkt.
  • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
   • rok do 5 lat pracy w zawodzie – 10 pkt.
   • od 6 do 15 lat pracy w zawodzie - 20 pkt.
   • od 16 lat i więcej lat pracy w zawodzie – 40 pkt.
  • uprawnienia pedagogiczne – 10 pkt.
  • projekt programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zgodny z podanymi wytycznymi oraz załącznikiem do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 - 10 pkt.
 6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.
 7. Inne informacje.
  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w Zambrowie 30 czerwca 2015 r. Z wybranymi 2 osobami zostaną zawarte umowy o dzieło.                                                                                    

                                         

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska