Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

OR.2110.3.2017

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego
o naborze kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze

w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska:
  Młodszy Referent – Doradca Kariery w Projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – 2 stanowiska -1/2 etatu oraz
  Młodszy Referent – Doradca Kariery w Projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – 2 stanowiska -1/2 etatu.
  UWAGA- każda z wyłonionych w naborze 2 osób zostanie zatrudniona w wymiarze pełnego etatu, z tym że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie minimum średnie;
  6. biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Internetu, korzystanie
   z poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
  7. znajomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
  8. znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata  2014 – 2020;
  9. doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. mile widziane wykształcenie wyższe;
  2. doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa, doradztwa zawodowego lub rozwoju osobistego kształtowania kariery zawodowej oraz ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
  3. cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność, dążenie do rozwiązywania problemów na drodze rozmów i konfrontacji.
 5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wstępne rozpoznanie potrzeb  potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;
  2. konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
  3. rozmowa i wyszukiwanie  „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
  4. przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
  5. podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi);
  6. prowadzenie przez Doradcę kariery karty doradczej z przeprowadzonego doradztwa kariery w celu dokumentowania zakresu udzielonej pomocy;
  7. wszelkie inne prace powierzone przez przełożonego.
 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stały bezpośredni kontakt z uczestnikami działań;
  2. umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu , w tym ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO;
  3. umowa o pracę terminowa na okres realizacji projektu, tj. do dnia 30.06.2020r. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, następna na okres 6 miesięcy, w tym okresie osoba zatrudniona może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej. Kolejna umowa na czas określony stanowić będzie dopełnienie łącznego okresu zatrudnienia do 06.2020roku.
  4. Normy czasu pracy: praca w podstawowym ruchomym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Godziny pracy: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.30 do 15.30.
  5. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie ul. Obwodowa 2, stanowisko wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 7. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • CV własnoręcznie podpisane,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu- potwierdzających staż pracy;
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
  Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
  • składać w zamkniętych kopertach do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godz. 10.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 125), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
   lub
  • przesłać pocztą do dnia 28 sierpnia 2017 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,
   z dopiskiem:
   „Nabór na stanowisko Młodszy Referent – Doradca Kariery” nr ogłoszenia OR.2110.3.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.
 1. Informacje dodatkowe.
  • Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
  • Kandydaci, których dokumenty spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku naboru.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.spzambrow.bip.podlaskie.pl/ .
  • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
  • Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unie unieważnienia naboru.

Starosta
Robert Maciej Rosiak

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (Kwestionariusz dla os. ubeigajacej.docx)Kwestionariusz dla os. ubeigajacej.docx 15 kB