Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona używa plików cookies. Przebywając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies

Pokaż politykę prywatności

Wyświetl derektywę Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej

Wyświetl ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nie została wyrażona zogda na przechowywanie plików cookies. Decyzja ta może zostać zmieniona w każdej chwili

Na terenie powiatu zambrowskiego trwa okres wzmożonych prac inwestycyjnych. Warto jednak zaznaczyć, że oprócz prac drogowych czy remontów placówek oświatowych, realizowany jest też szereg tzw. projektów miękkich.

Powiat Zambrowski we współpracy z białostockim  Stowarzyszeniem Europartner AKIE prowadzi projekty unijne w celu zmniejszenia bezrobocia i poprawy poziomu życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pierwszy z nich to projekt zatytułowany  „Rozwój Ekonomii Społecznej”. Celem projektu, którego wartość to 6 473 978,50 zł, jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w terminie 01.10.2016 - 30.09.2019 r. W ramach projektu realizowane są takie zadania jak usługi animacji lokalnej, Inkubatory Ekonomii Społecznej, usługi rozwoju ekonomii społecznej, usługi wspierania istniejących przedsiębiorstw społecznych, bezzwrotne wsparcie na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w PS, wsparcie pomostowe finansowe, wsparcie pomostowe w formie usług ukierunkowanych.

Kolejny projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE to „Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim”. Jego celem jest dokonanie przeglądu i analizy zadań 50 losowo wybranych instytucji administracji publicznej rządowej i samorządowej w województwie podlaskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, opracowanie rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. Ma to na celu zwiększenie zdolności Państwa Instytucji do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Trzeci z realizowanych wspólnie projektów to  „Młodzi – kompetentni zawodowo”, którego wartość wynosi  1 390 886,88 zł. Projekt przewiduje staże dla 50 uczniów i 5 nauczycieli, kształtowanie u uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, kursy zawodowe dla 50 UP, pomoc stypendialna dla 10 UP, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Grupa docelowa to osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Technikum Nr 2  w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości  im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

W tym roku dofinansowanie otrzymało kilka projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie. Pierwszy z nich nosi nazwę „Aktywność szansą na zatrudnienie (III)”. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim. Z projektu skorzystać mogą osoby należące do co najmniej jeden z następujących grup: w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem objęte zostaną 62 osoby bezrobotne, w tym 37 osób w formie stażu, 10 osób jednorazowymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 15 osób na doposażenie stanowiska pracy. Wartość dofinansowania wynosi 813 667,00 zł.

Kolejny dofinansowany projekt to „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (III)”. Jego celem jest zwiększenie zdolności zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia w powiecie zambrowskim. Skierowany jest on do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I bądź II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparciem objętych zostanie 127 osób (60 kobiet i 37 mężczyzn), w tym 102 osoby w formie stażu, 10 osób w formie szkoleń, 10 osób jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej oraz 5 osób bonami na zasiedlenie. Wartość dofinansowania wynosi 1 112 154,00 zł.

Oprócz tego PUP w Zambrowie bierze udział w projekcie „Pendolino do zatrudnienia”, który skierowany jest do osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie, zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub II, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu wsparciem w formie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego objętych zostanie 82 osoby. Wartość całego projektu wynosi 2 527 000,00 zł, z czego dofinansowanie to 2 400 000,00 zł. Liderem projektu jest Powiat Łomżyński oraz PUP w Łomży, partnerami natomiast Powiat Zambrowski, PUP w Zambrowie, Powiat Kolneński oraz PUP w Kolnie.   

W marcu natomiast Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak oraz Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Program dotyczy bonów szkoleniowych dla mieszkańców Subregionu Łomżyńskiego. Jego beneficjentem jest Miasto Łomża, natomiast partnerami powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży. Całkowita wartość projektu wynosi  45 550 978,00 zł, przyznane dofinansowanie natomiast to 40 798 358,00 zł. Zakres projektu podzielony jest na dwa poddziałania. W ramach pierwszego przewidziano szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno – zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej. Poddziałanie 3.2.2 obejmuje natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

W partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Łomżyńskim realizowany jest również projekt „Dojrzałość w cenie”, którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim. Będzie on realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie w okresie od  01.07.2017r. do  31.12.2018 r. Skierowany jest on do osób w wieku 30 lat i więcej,  pozostających bez zatrudnienia i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zambrowie, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należących co najmniej do jednej z takich grup jak: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Objętych wsparciem zostanie 41 osób. W ramach projektu zaplanowano takie formy wsparcia jak pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem lub aktualizacją IPD dla wszystkich uczestników projektu (41 os.) oraz staże. Wartość projektu wynosi 2 106 300,00  zł z czego dofinansowanie to  2 000 000,00 zł. Liderem projektu jest Powiat Kolneński i PUP w Kolnie, partnerami natomiast Powiat Zambrowski, Powiat Łomżyński oraz PUP z Łomży i PUP z Zambrowa.  

Warto również wymienić inne realizowane przez Powiatowy Urzęd Pracy w Zambrowie projekty, jak choćby „Wsparcie w aktywnym starcie” dla nie zarejestrowanych w urzędach pracy” (celem projektu jest przygotowanie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku na rynek pracy 52 osób w tym 29 kobiet i 23 mężczyzn, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 15-29 lat, a następnie uzyskanie zatrudnienia przez min. 31 osoby, zamieszkałe na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego) oraz projekty „Przedsiębiorczość drogą do zatrudnienia” i „Rozwój Ekonomii Społecznej”.