Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Ogłasza się, że w dniu 02 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 23.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za 2016.
5. Informacja na temat zabezpieczenia usług medycznych na 2017 r.
6. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2016 r.
7. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie za rok 2016.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2016.
9. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.
10. Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018.
11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2016 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.
12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2016 roku
13. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego za 2016 r.
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2016;
c) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r.;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020;
e) współfinansowania projektu „Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.;
f) wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”;
g) uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
h) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego;
j) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie,
k) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie,
l) ustalenia wysokości pomocy na usamodzielnienie osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.