Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

OR.2110.2.2017

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. co najmniej trzyletni staż pracy;
  6. wykształcenie: wyższe;
  7. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office;
 4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. dobra znajomość obowiązujących aktów prawnych:
   1. ustawy o samorządzie powiatowym;
   2. Kodeksu postępowania administracyjnego;
   3. ustawy o drogach publicznych;
   4. ustawy o transporcie drogowym;
   5. ustawy Prawo o ruchu drogowym;
   6. ustawy o kierujących pojazdami;
   7. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
   8. ustawy Prawo zamówień publicznych;
   9. ustawy o finansach publicznych;
   10. Statutu Powiatu Zambrowskiego;
   11. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
  2. prawo jazdy kategorii B
  3. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
  4. umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX;
 5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw związanych ze stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, w tym:
   1. sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów, w tym wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminów usunięci naruszeń warunków
   2. dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
   3. przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;
   4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
   5. dokonywanie wpisów i skreśleń w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
   6. przygotowywanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
   7. dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom;
   8. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy;
  2. prowadzenie spraw związanych z transportem, w tym:
   1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
   2. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
   3. wyrażanie zgody i określenia warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźników;
   4. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
   5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;
   6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącym taksówkami w skali Powiatu lub powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
   7. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;
   8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofaniem licencji w krajowym transporcie osób i rzeczy;
   9. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie kolejowym;
   10. wydawanie lub cofanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
   11. przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy;
   12. informowanie właściwego ministra o liczbie licencji i zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczbie wypisów z tych dokumentów;
   13. kontrola przedsiębiorców prowadzących przewozy rzeczy i osób w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym środki pieniężne;
  4. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do momentu uprawomocnienia się ostatecznych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów;
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na tablice rejestracyjne oraz na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego;
  6. zamawianie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania;
  7. przygotowywanie projektów dokumentów związanych z zadaniami na stanowisku pracy, w tym: decyzji, postanowień, zaświadczeń, uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty;
  8. wykonywanie zadań wynikających z uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty;
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;
  10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego
 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;
  2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30;
  3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
  4. wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, w szczególności na terenie powiatu;
  5. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
  6. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
  7. praca na stanowisku wymaga:
   1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
   2. umiejętności analitycznego myślenia;
   3. cech osobowych: obowiązkowości, zdolności organizacji czasu pracy, samodzielności i efektywności działania, komunikatywności oraz dyspozycyjności
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie;
  5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 5;
  6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Zgodnie z art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (wyłonionych przez komisję), spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
  1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 maja 2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 125), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
   lub
  2. przesłać pocztą do dnia 26 maja 2017 r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,
   z dopiskiem:
   „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – OR.2110.2.2017"

 10. Informacje dodatkowe:
  • Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
  • Kandydaci, których dokumenty spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym toku naboru.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.spzambrow.bip.podlaskie.pl/ .
  • Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
  • Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  • W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru

   

STAROSTA
Robert Maciej Rosiak

Załączniki:
PlikSzczególyWielkość pliku
Pobierz plik (kwestionariusz.docx)kwestionariusz.docx 14 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze od KD.docx)Ogłoszenie o naborze od KD.docx 23 kB