Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku:

I Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1984 i z 2017 poz. 573) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020, który  przyjęty został uchwałą Nr X/53/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 października 2015 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2017 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym z w/w ustawie  realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

- w ramach działalności statutowej prowadzą działania  objęte konkursem,

- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

-  przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

      4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 5 970,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Termin składania ofert upływa 24.04.2017 r. o godz. 1200.
 3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 127 lub na stronie internetowej Bliższych informacji udziela Pan Paweł Zalewski pok.131, tel. 86-271 24 18 wew. 47.
 5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Na każde zadanie powinna być złożona oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzona.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 1.  Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

 2.  Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.

 3.  Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania publicznego

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem  rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

VI.  Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane  do 30.11.2017 r.  
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na  dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta

VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2016 r. zrealizował zadanie publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji w łącznej wysokości 10 000,00 zł.