Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Starostwo

Naczelnik Wydziału, Sekretarz Powiatu - mgr Ireneusz Jan Ślesiński

Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady Powiatu i Zarządu, obsługę prawną Starostwa, prowadzi sprawy kadrowe oraz z zakresu kontroli wewnętrznej. Ponadto realizuje zadania w zakresie spraw obywatelskich i społecznych, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, promocji i ochrony zdrowia, współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażamiDo podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy, Regulaminu Świadczeń Socjalnych;
  2. opracowywanie projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa;
  3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
  4. zabezpieczenie przeprowadzania kontroli Starostwa, prowadzenie książki kontroli oraz dokumentacji z tym związanej;
  5. sporządzanie rocznych planów kontroli;
  6. prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli;
  7. kontrola komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  8. kontrola terminowości załatwiania spraw w Starostwie;
  9. kontrola dyscypliny pracy w Starostwie;
  10. kontrola z zakresu ochrony danych osobowych;
  11. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych;
  12. prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
  13. prowadzenie dokumentacji w zakresie organizacji Starostwa (m.in. regulamin organizacyjny i jego zmiany) i jednostek organizacyjnych Powiatu;
  14. kontrolowanie prawidłowego załatwiania skarg i wniosków;
  15. obsługa administracyjna rzecznika konsumentów;
  16. prowadzenie archiwum Starostwa;
  17. koordynacja działań związanych z kontrolą zarządczą i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz dokumentacji związanej z audytem wewnętrznym;
 2. w zakresie obsługi Zarządu:
  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie powoływania i organizacji pracy Zarządu oraz planowania i sprawozdawczości z prac Zarządu;
  2. organizowanie i obsługa posiedzeń Zarządu;
  3. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu;
  4. protokołowanie posiedzeń Zarządu;
  5. prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
   • uchwał, decyzji i postanowień Zarządu,
   • wniosków skierowanych do Zarządu,
   • projektów uchwał Zarządu;
  6. przekazywanie uchwał Zarządu właściwym jednostkom;
  7. obsługa korespondencji kierowanej do Zarządu;
  8. monitorowanie terminowości składania oświadczeń majątkowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa przez członków Zarządu;
 3. w zakresie kadr i szkolenia:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierowników inspekcji powoływanych przez Starostę;
  2. planowanie i realizacja polityki kadrowej i funduszu wynagrodzeń;
  3. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
  4. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego;
  5. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników;
  6. opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Starostwie oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie;
  7. wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie;
  8. zabezpieczenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  9. nadzór nad terminowym dokonywaniem ocen okresowych pracowników;
  10. prowadzenie dokumentacji związanej z naborem i służbą przygotowawczą pracowników;
  11. monitorowanie terminowości składania oświadczeń majątkowych przez Sekretarza, Skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty;
 4. w zakresie spraw społecznych i obywatelskich:
  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, w tym prowadzenie rejestrów i dokumentacji;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  3. realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych;
  4. wydawanie skierowań do pracy oraz opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania umowy o pracę z inwalidą wojennym;
  5. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
  6. świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
  7. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 5. w zakresie ochrony danych osobowych oraz obsługi informatycznej:
  1. nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
  2. opracowanie, aktualizacja i prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych), zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia;
  3. nadzór nad zabezpieczeniem danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  4. nadzór nad realizacją zadań administratora systemu informatycznego w szczególności w zakresie zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
  5. wykonywanie zadań administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie;
  6. przygotowywanie upoważnień do obsługi systemu informatycznego, do przetwarzania danych osobowych;
  7. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  8. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do obsługi systemów informatycznych;
  9. zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  10. zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
  11. zabezpieczenie danych osobowych w szczególności przed: działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, utratą danych osobowych spowodowanych awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej;
  12. zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów służących do przetwarzania danych, a także przechowywanie kopii zapasowych zgodnie z obowiązującą procedurą;
  13. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
  14. administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami i siecią komputerową, a także zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;
  15. organizacja systemu teleinformatycznego i realizacja zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych, w szczególności poprzez wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
  16. rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  17. instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania, a także zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami;
  18. prowadzenie ewidencji programów komputerowych i licencji;
  19. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnych projektów informatycznych;
  20. zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym m. in.:
   • zapewnienie używania systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
   • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej – zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania, odbieranie i przesyłanie dokumentów elektronicznych;
   • opracowanie i udostępnienie wzorów dokumentów elektronicznych;
  21. prowadzenie bazy własnych aktów prawnych w postaci elektronicznej;
  22. zarządzanie witryną internetową w domenie powiatzambrowski.com w charakterze webmastera.
  23. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i innych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;
  24. prowadzenie strony internetowej powiatu powiatzambrowski.com;
 6. w zakresie obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego:
  1. współpraca przy ustalaniu programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;
  2. uczestniczenie w realizacji działań z zakresu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu;
  3. współpraca z publiczną służbą zdrowia oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie budowania oraz funkcjonowania na terenie Powiatu systemu ratownictwa medycznego;
  4. upowszechnianie problematyki oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
  5. współdziałanie z organami gmin z terenu Powiatu i powiatów sąsiadujących w ramach spraw z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
  6. rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia;
  7. współpraca z Policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego oraz z inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego;
  8. koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  9. czuwanie nad terminową realizacją zadań ustalonych przez organy samorządu Powiatu dla powiatowych służb, inspekcji i straży;
  10. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu;
  11. współpraca w organizowaniu działań w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania;
  12. koordynowanie prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  13. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej przygotowującej ludność Powiatu do funkcjonowania w okresie zagrożenia wojennego;
  14. opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu;
  15. przygotowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, a także bazy służącej formacjom OC;
  16. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
  17. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań obronnych w jednostkach podległych Staroście oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu;
  18. opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz regulaminu funkcjonowania Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  19. realizacja zadań z zakresu gotowości obronnej państwa poprzez system stałych dyżurów;
  20. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu Zambrowskiego na potrzeby obronne państwa”;
  21. realizacja zadań z zakresu organizacji i trybu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
  22. kontrola realizacji zadań obronnych podległych i podporządkowanych jednostek;
  23. organizowanie akcji kurierskiej na terenie Powiatu;
  24. współdziałanie z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień;
  25. realizacja zadań z zakresu warunków i trybu reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  26. prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
  27. organizowanie i obsługa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z jej działalności;
  28. opracowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także jego zmian, we współpracy z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku;
 7. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
  1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia należących do właściwości Powiatu;
  2. współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne;
  3. koordynacja działań zmierzających do zapewnienia społeczności Powiatu pełnego zakresu usług medycznych;
  4. opracowywanie programów w zakresie ochrony zdrowia;
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;
  6. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  7. przygotowywanie projektów uchwał o zasadach zbywania, wydzierżawiania, najmu lub wnoszenia do spółek majątku trwałego publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  8. wykonywanie zadań w zakresie promocji zdrowia, wspieranie inicjatyw lokalnych i społecznych dotyczących działań informacyjnych i zapobiegawczych w zakresie walki z uzależnieniami i inicjowanie tworzenia placówek prowadzących działalność w tym zakresie;
  9. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;
  10. tworzenie informacji i opracowań dotyczących promocji i ochrony zdrowia, w tym informacji n. t. zabezpieczenia usług medycznych na terenie Powiatu;
  11. prowadzenie zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń zgromadzenia wspólników spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.

Obsługa Administracyjno-Gospodarcza:

 • administrowanie nieruchomością wspólną zgodnie z umową między współwłaścicielami budynku administracyjnego;
 • planowanie zakresu i terminów świadczonych i nabywanych usług w związku z administrowaniem nieruchomościami;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywania zleconych usług;
 • przygotowywanie umów w związku z administrowaniem nieruchomościami;
 • zakup oraz gospodarowanie materiałami biurowymi;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 • gospodarowanie lokalami biurowymi oraz wyposażeniem;
 • zabezpieczenie pomieszczeń i mienia ruchomego;
 • prowadzenie konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń;
 • zabezpieczenie warunków pracy odpowiadających zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przewozowych osób w sprawach służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami;
 • gospodarowanie drukami, formularzami oraz materiałami biurowymi;
 • prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie w wydawnictwa specjalistyczne;
 • zapewnianie informacji wizualnej dla interesantów.

Biuro Rady zapewnia funkcjonowanie Rady Powiatu oraz spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów powszechnych i referendów.Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

 1. organizowanie i obsługa sesji Rady oraz posiedzeń komisji;
 2. prowadzenie spraw z zakresu planowania i sprawozdawczości z prac Rady i jej komisji;
 3. przygotowywanie materiałów dla Radnych na sesje Rady, posiedzenia Komisji;
 4. protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń Komisji;
 5. prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
  1. uchwał Rady,
  2. aktów prawa miejscowego,
  3. wniosków i opinii Komisji Rady,
  4. interpelacji, wniosków i postulatów Radnych,
  5. wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady;
  6. projektów uchwał Rady;
 6. prowadzenie dokumentacji z realizacji uchwał Rady i jej monitorowanie, w tym przekazywanie do realizacji uchwał Rady właściwym jednostkom i organom;
 7. przekazywanie właściwym jednostkom wniosków Komisji i interpelacji Radnych i czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
 8. przekazywanie aktów prawnych stanowionych przez Radę organom nadzoru;
 9. przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego:
  1. aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat;
  2. porozumień pomiędzy Powiatem, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych;
  3. uchwały budżetowej Powiatu oraz sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu;
  4. innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady dot. organizacji i funkcjonowania Rady i komisji;
 11. organizowanie współdziałania Komisji z organizacjami oraz innymi podmiotami;
 12. obsługa korespondencji kierowanej do Rady i jej organów;
 13. czuwanie nad zabezpieczeniem praw Radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy oraz związanych z wypłatą diet i należności z tytułu podróży służbowych;
 14. obsługa organizacyjna wyborów i referendów;
 15. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznej n. t. działalności Rady i jej komisji, w tym:
  1. projektów i uchwał Rady;
  2. oświadczeń majątkowych radnych;
  3. informacji o terminach sesji Rady i posiedzeniach komisji;
  4. protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji;
  5. planów pracy Rady i komisji oraz sprawozdań z ich wykonania;
  6. treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi;
  7. wykazów imiennych głosowań radnych;
  8. posiedzeń Rady;
 16. ogłaszanie przepisów porządkowych na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz ich przekazywanie do ogłoszenia w urzędach gmin na terenie Powiatu i na stronie internetowej Starostwa;
 17. publikacja ogłoszeń o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz ich przekazywanie do publikacji na stronie internetowej Starostwa
 18. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

Biuro Obsługi Prawnej zapewnia obsługę prawną Starostwa.Do zadań Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych dotyczących interpretacji i stosowania prawa;
 2. wydawanie opinii w zakresie zawierania umów i porozumień pod względem ich zgodności z prawem;
 3. stawanie w obronie interesów Starostwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami;
 4. przygotowywanie i kierowanie pozwów (wniosków) do sądu, tytułów egzekucyjnych do komornika skarbowego i sądowego dotyczących windykowanych należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa;
 5. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów Powiatu i Starosty;
 6. opiniowanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
 8. przygotowywanie projektów tekstów jednolitych aktów normatywnych wydawanych przez Radę;
 9. opracowanie projektu statutu Powiatu oraz stosownych zmian w tym zakresie:
 10. prowadzenie zbioru i rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Starostę;
 11. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat oraz opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
 12. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień i umów w sprawach wykonywania zadań publicznych pomiędzy Powiatem, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
 13. prowadzenie rejestru zawartych umów, w których stroną jest Powiat;
 14. prowadzenie ewidencji wniosków w sprawach zmiany przepisów prawnych;
 15. współpraca z wydziałami Starostwa w zakresie stosowania przepisów prawa;
 16. prowadzenie zbiorów aktów normatywnych oraz informowanie komórek organizacyjnych Starostwa o nowowydanych aktach prawnych;
 17. prowadzenie dokumentacji dot. załatwiania skarg i wniosków oraz petycji, centralnego rejestru oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;
 18. nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie określonym zarządzeniem Starosty;
 19. przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu zadań należących do Wydziału Organizacyjnego – zgodnie z Prawem zamówień publicznych i zarządzeniem Starosty;
 20. zapewnienie obsługi prawnej dla wypełniania zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
 21. wykonywanie zadań Starosty związanych obsługą organizacyjno-techniczną nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym w szczególności:
  1. współpraca z Okręgową Radą Adwokacją i Okręgową Izbą Radców Prawnych;
  2. bieżące prowadzenie dokumentacji;
  3. przygotowywanie informacji i sprawozdań;
  4. merytoryczne rozliczanie środków finansowych;
  5. prowadzenie spraw związanych z wyborem organizacji pozarządowej;
 22. przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu zadań należących do Wydziału Organizacyjnego – zgodnie z Prawem zamówień publicznych i zarządzeniem Starosty;
 23. opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zamian w tych dokumentach;
 24. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień i umów, których stroną jest Powiat;
 25. prowadzenie spraw z zakresu ochrony osobowych w zakresie:
  1. przygotowywanie umów powierzenia danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych (ADO) a podmiotem przetwarzającym we współpracy z inspektorem ochrony danych;
  2. prowadzenie rejestru przetwarzania danych, o którym mowa w art. 30 RODO i jego aktualizacja, w współpracy z inspektorem ochrony danych;
  3. aktualizacja polityk bezpieczeństwa ADO w dziedzinie ochrony danych osobowych, we współpracy z inspektorem ochrony danych;
  4. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem inspektora ochrony danych, w tym zapewnienie zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora oraz każdej zmianie danych wskazanych w zawiadomieniu oraz o odwołaniu inspektora;
  5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
  6. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  8. nadzór nad realizacją zadań administratora systemu informatycznego, w szczególności w zakresie zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych w systemie informatycznym;
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w Starostwie, w szczególności w zakresie realizowanych zadań.

Skarbnik Powiatu - mgr Dorota Polakowska

 • opracowywanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
 • analiza wykonania budżetu i realizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
 • opracowywanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości z dochodów Skarbu Państwa;
 • windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa do czasu rozpoczęcia postępowania sądowego lub skierowania do komornika skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości finansowej Starostwa i budżetu Powiatu;
 • prowadzenie ewidencji, rozliczeń i sporządzanie informacji finansowej w zakresie administrowania nieruchomością wspólną zgodnie z umową między współwłaścicielami budynku administracyjnego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym pracowników Starostwa;
 • prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, jakie zachodzą w Starostwie i obsługiwanych jednostkach;
 • obsługa finansowo-księgowa programów i zadań finansowanych ze środków funduszy pomocowych;
 • prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • współpraca z bankami, organami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • przygotowywanie zasad przeprowadzania, nadzór nad sporządzaniem i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa.

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Michał Denkiewicz

 • dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego:
  1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych;
  3. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
  4. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym;
  5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę;
  6. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
  7. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
  8. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep o zmianie właściciela pojazdu;
  9. przeprowadzanie przetargów na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne;
  10. przekazywanie miesięcznych sprawozdań burmistrzowi i wójtom o zarejestrowanych pojazdach;
 • wydawanie uprawnień do kierowania:
  1. wydawanie profili kandydatom na kierowcę;
  2. wydawanie uprawnień i pozwoleń do kierowania pojazdami;
  3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
  4. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
  5. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  6. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;
  7. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego;
  8. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
  9. wydawanie decyzji o cofnięciu pozwolenia i uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania;
 • kontrola pojazdów oraz jednostek szkolących kierowców:
  1. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;
  2. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
  3. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
  4. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców;
  5. dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom;
  6. kontrola jednostek szkolących kierowców;
 • zadanie w zakresie prawa transportowego:
  1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
  2. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
  3. wyrażanie zgody i określenia warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźników;
  4. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącym taksówkami w skali Powiatu lub Powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
  7. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej Powiaty lub Województwa sąsiadujące;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofaniem licencji w krajowym transporcie osób i rzeczy;
  9. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie kolejowym;
  10. wydawanie lub cofanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
  11. przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do momentu uprawomocnienia się ostatecznych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów.

Dostępne formularze do pobrania:

  • Oświadczenie: *.doc (25 KB) | *.pdf (115 KB)
  • Wniosek o rejestrację pojazdu: *.docx (308 KB | *.pdf (308 KB)
  • Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia oraz wykonanie tabliczki znamionowej) zastępczej w pojeździe: *.doc (27 KB) | *.pdf (135 KB)
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:*.docx (416 KB)|*.pdf (416 KB)
  • Podanie do Wydział Komunikacji Transportu i Dróg: *.docx (26 KB) | *.pdf (137 KB)
  • Oświadczenie dot. współwłaściciela pojazdu: *.doc (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy: *.pdf (520 KB)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania: *.docx (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Oświadczenie o utracie: *.docx (26 KB) | *.pdf (130 KB)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

 • gospodarka gruntami Skarbu Państwa i Powiatu
  1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
  3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowywania nieruchomości gruntowych;
  4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych   z urzędu;
  6. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
  7. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  8. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  9. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
  10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu     i terminach zwrotu;
  11. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
  12. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
  13. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
  14. ustalanie odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  15. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
  16. przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
  17. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
  18. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
  19. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, o wygaśnięcie dotychczasowych decyzji     o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  20. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesiania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  21. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
  22. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
  23. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu     i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
  24. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
  25. przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanych za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
  26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych
  1. wyrażanie opinii w zakresie powierzania na wniosek Gminy, prowadzenia spraw należących do zakresu działań i kompetencji Starosty, w tym wydawania decyzji administracyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji;
  3. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
  4. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
  5. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
  6. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
  8. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
  9. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  10. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową;
  11. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
  12. przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;
  13. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania postępowania scaleniowego i wymiennego;
  14. opracowywanie projektów uchwał określających zasady szacunku gruntów objętych scaleniem;
  15. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty scalenia gruntów;
  16. ustalanie zasad szacowania nieruchomości objętych scaleniem;

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przypisane ustawą staroście, do których należą:

 1. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych w tym zakresie;
 2. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 4. nakładanie w drodze decyzji na podmioty (osoby), zgłaszające zmiany obowiązku dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych danych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji bazy danych tej ewidencji;
 5. zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 6. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
 8. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map       i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 9. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 10. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 11. zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych zwanej „powiatową bazą GESUT”;
 12. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500) dla terenów miast oraz zwartych obszarów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę terenów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, w tym mapy zasadniczej;
 13. zakładanie osnów szczegółowych i prowadzenie Bazy Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
  (BSOG);
 14. zatwierdzenie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
 15. prowadzenie w/w powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie metadanych dla zbiorów danych objętych tymi bazami opisujących te zbiory i związane z nimi usługi;
 16. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych.

Dostępne formularze do pobrania:

  • Wniosek o uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
   *.doc | *.pdf (176 KB)
  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych
   *.doc | *.pdf (135 KB)
  • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P
   *.xls  | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - dane P1
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - mapa zasadnicza i ewidencyjna P3
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - EGIB
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu P4
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych
   *.xls | *.pdf
                          

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Rzepiński

 • wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3. wykonywanie zadań inwestora;
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy.
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacja robót w pasie drogowym;
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  12. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w p. pkt s na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
  21. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy;
  22. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;
 • organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym
  1. planowanie rozwoju transportu;
  2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. opracowanie planu transportowego lub innych dokumentów niezbędnych do organizacji transportu, prowadzenie spraw związanych z wyborem operatora;
  3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;
 • prowadzenie inwestycji i remontów powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów:
   • zlecanie wykonania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej;
   • uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych;
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów:
   • przygotowanie umów z wykonawcami;
   • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów i nadzór merytoryczny nad ich wykonywaniem;
   • udział w czynnościach odbiorowych i rozliczenia inwestycji i remontów z wykonawcami;
  3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów z funduszy krajowych i europejskich,
  5. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem środków pozyskanych z funduszy,
  6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie realizacji inwestycji i remontów;
 • zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
  1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
  2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
  3. zatwierdzanie organizacji ruchu do realizacji;
  4. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
  5. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
  6. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowani i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
  7. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policji i innymi jednostkami;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 • pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych
  1. opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z obowiązujących programów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej i krajowych;
  2. realizacja projektów i ich rozliczanie oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
  3. przygotowywanie umów i porozumień w sprawie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych, a także ich realizacja, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji.
 • gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, prawa geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, produkcji rolnej
  1. ustalanie linii brzegowej wód, nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi;
  2. wprowadzenie drogą uchwał Rady powszechnego korzystania z wód inne niż powierzchniowe wody publiczne, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych;
  3. ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  4. nakazanie usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy zwału;
  5. nakazanie przywrócenia wałów przeciwpowodziowych do stanu poprzedniego, na koszt tego kto zmian dokonał;
  6. ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  7. ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej;
  8. nakazanie przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego;
  9. wydawanie decyzji o legalności urządzenia wodnego, a w przypadku nie uzyskania tej decyzji nałożenie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego;
  10. stwierdzenie przejścia do zasobów Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  11. stwierdzenie przejścia w trwały zarząd właściwych organów, wód oraz gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  12. stwierdzenie przejścia w trwały zarząd właściwych organów wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa;
  13. nakazanie usunięcia drzew i krzewów w otoczeniu urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  14. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;
  15. stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia, ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz przeniesienie prawa własności urządzenia wodnego;
  16. dokonanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zostały naruszone interesy osób trzecich, dokonano sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub dokonano zmian uprawnień innego zakładu;
  17. cofanie lub ograniczanie pozwolenia;
  18. wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części – jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym terminie, do czasu usunięcia zaniedbań;
  19. wydawanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu, po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania;
  20. zatwierdzanie statutu spółki wodnej;
  21. nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych, orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki wodnej, rozwiązanie zarządu spółki, w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu przez zarząd spółki oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki, ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas określony, rozwiązywanie spółki w drodze decyzji w przypadkach określonych w ustawie;
  22. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego

Sprawy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska:

 • prowadzenie publicznie dostępnych danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • udzielanie pozwoleń:
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • na wytwarzanie odpadów
  • zintegrowanych
 • wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikający do środowiska dla instalacji przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu
 • wydawanie decyzji stanowiących zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
 • przyjmowanie zgłoszeń o eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 • wydawanie decyzji na przedwczesne pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
 • wydawanie decyzji na pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
 • wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna
 • pełnienie nadzoru nad wykonywaniem zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 • podejmowanie działań w celu przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne po wydaniu pierwszej oceny udatności upraw
 • przygotowywanie wniosków do wypłaty należnych ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w latach 2002 i 2003
 • wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny
 • wydawanie zaświadczeń dla celów notarialnych w sprawie działek ujętych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
 • rozliczanie kół łowieckich za dzierżawy terenów łowieckich
 • wydawanie decyzji na usuniecie drzew na terenach będących własnością gmin
 • prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o przetrzymywaniu zwierząt egzotycznych lub ich hodowli, podlegających ograniczeniem na podstawie umów międzynarodowych
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • nadzór nad działalnością spółek wodnych na terenie powiatu zambrowskiego
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych na powierzchni nieprzekraczającej 2ha
 • wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne
 • wydawanie koncesji na eksploatację kopalin na powierzchni nieprzekraczającej 2ha, przy wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydobywaniem kopalin ze złóż w związku z wydanymi koncesjami na eksploatację kopalin
 • rozliczanie, w cyklach co pół roku, zasobów wydobytych kopalin ze złoża
 • wydawanie decyzji wygaszających koncesje po wyczerpaniu się zasobów w złożu.

Dostępne formularze do pobrania:

 • Wniosek o wydanie kary wędkarskiej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie DUPLIKATU karty wędkarskiej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest w uproszczonym planie urządzenia lasu i nie wydawano dla niej decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o pozyskanie drewna (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wpis do rejestru (zwierzęcia) zwierząt egzotycznych (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wypisanie z rejestru zwierząt egzotycznych (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek wydanie zezwolenia na transport odpadów (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wyrażenie zgody przez starostę na zmianę lasu na użytek rolny (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej (*.docx | *.pdf)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Michał Bernatowicz

 • sprawy z zakresu budownictwa
  1. udzielanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego;
  2. przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
  3. odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę;
  4. stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiana pozwolenia na budowę;
  5. wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych;
  6. zatwierdzanie projektów budowlanych;
  7. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
  8. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  9. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
  10. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  11. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywanie robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia;
  12. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
  13. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów podlegających zgłoszeniu;
  14. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;
  15. sprawdzenie kompletności projektu budowlanego oraz nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym;
  16. rejestracja dziennika budowy;
  17. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentacji budowlanych;
  18. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę), innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
  19. przesyłanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy właściwemu organowi gminy;
  20. uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego), w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
  21. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  22. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
   • zgodność projektów zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
 • w zakresie zagospodarowania przestrzennego
  1. opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu;
  2. uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu w zakresie zadań samorządowych;
  3. uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych;
 • w zakresie wydawania zaświadczeń:
  1. wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
  2. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznego budynku jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

Dostępne formularze:

mgr Beata Czajkowska

 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
 • przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • prowadzenie działań zapewniających szkołom i placówkom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • przygotowywanie dokumentacji, projektów regulaminów i uchwał oraz organizowanie prac komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwołaniem z tego stanowiska;
 • przygotowywanie materiałów służących do wyrażenia opinii w sprawie powołania lub odwołania przez dyrektora szkoły czy placówki jego zastępcy lub osoby na inne stanowisko kierownicze;
 • przygotowywanie propozycji do wystawienia końcowej oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
 • przygotowywanie dokumentacji w celu powołania rady oświatowej przy organie prowadzącym i współdziałanie z radą oświatową;
 • przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
 • przedkładanie Staroście do zatwierdzenia zaopiniowanych arkuszy organizacyjnych szkół  i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Powiat;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych i niepublicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów dotyczących przyznawania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych;
 • przygotowywanie propozycji uchwał i regulaminów dotyczących realizacji ustawy – Karta Nauczyciela;
 • organizacja doradztwa metodycznego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat    i nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz przygotowywanie propozycji regulaminu, trybu i zasad przyznawania dofinansowania na dokształcanie zawodowe nauczycieli;
 • przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli do innej szkoły;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;
 • przygotowywanie projektu uchwały i regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Powiatu za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
 • przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 • zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; kierowanie uczniów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • sporządzanie sprawozdań systemu informacji oświatowej

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu prowadzi sprawy z zakresu obsługi kancelaryjno - technicznej, w tym:

 • kierowanie obiegiem dokumentów i pism oraz prowadzenie dziennika korespondencji;
 • obsługa centrali telefonicznej i faksu;
 • wysyłanie korespondencji;
 • prowadzenie rejestru oraz protokołów zgłaszanych ustnie skarg i wniosków;
 • prowadzenie rejestru przyjmowanych przez Starostę i Wicestarostę interesantów;
 • prowadzenie rejestrów delegacji pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • przyjmowanie ofert przetargowych;
 • obsługa sekretariatu, w tym organizowanie przyjęć interesantów;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez kierownictwo Starostwa funkcji reprezentacyjnych;
 • unowocześnianie techniki pracy biurowej;
 • prowadzenie biblioteki Starostwa.

Marzena Gołębiewska
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu zajmuje się organizacją promocji powiatu, powiatowych bibliotek publicznych, organizacją i upowszechnianiem kultury, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami – uczniowskie kluby sportowe.Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji, Kultury i Sportu należą sprawy związane z realizacją zadań powiatu w zakresie promocji powiatu, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym w szczególności:

 • w zakresie promocji:
  1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;
  2. opracowywanie materiałów promocyjnych na stronę www.powiatzambrowski.com;
  3. prowadzenie Kroniki Powiatu;
  4. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Powiatu;
  5. współpraca z mediami;
  6. podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości;
  7. dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
  8. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  9. koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą;
  10. współpraca przy przygotowywaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz koordynowanie działań wydziałów Starostwa w tym zakresie;
  11. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  12. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej
 • w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
  1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
  2. przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od podmiotów prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
  3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
  4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
  5. przygotowywanie dokumentacji i projektów uchwał dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów powiatowych instytucji kultury;
  6. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kulturalnych;
  7. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej i tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  8. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów;
  9. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem powiatowych bibliotek publicznych;
  10. przygotowywanie projektów porozumień i uchwał dotyczących powierzenia realizacji zadań z zakresu biblioteki powiatowej bibliotece gminnej;
  11. współdziałanie z instytucjami w organizowaniu świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
  12. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
  13. ochrona dóbr kultury w zakresie określonym w ustawie o ochronie dóbr kultury;
  14. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Powiatu
 • w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
  2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
  3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
  4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem bazy sportowo – rekreacyjnej;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  7. organizowanie otwartego konkursu ofert w przypadku wspierania oraz powierzania zadań z zakresu kultury i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez związanych z historią, kulturą, promocją i sportem;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizowanych zadań;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz sprawozdań na potrzeby organów Powiatu i Starosty, związanych z realizacją zadań;

Do podstawowych zadań Pionu Ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych należy:

 • organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym opracowywanie i aktualizacja planu ochrony Starostwa;
 • klasyfikowanie informacji niejawnych;
 • udostępnianie informacji niejawnych;
 • organizowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
 • szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych;
 • ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów zawierających informację niejawną i obiegu dokumentów;
 • opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie postępowania z materiałami zawierającymi informację niejawną oznaczoną klauzulą „zastrzeżone”;
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych;
 • podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • współpraca z właściwymi służbami ochrony państwa w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • wykonywanie innych zdań określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zambrowie – Ireneusz Ślesiński, pokój nr 125, tel. 86 271 24 18 w 125, e-mail:

Rzecznik konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Ponadto w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać: 

 • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: ,
 • w oddziałach Federacji Konsumentów na terenie całej Polski,

Ulotki informacyjne wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o różnych prawach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców:

 • Pomoc konsumencka – w przejrzysty sposób przedstawia system porad konsumenckich. Przybliża konsumentowi jak może korzystać ze swoich uprawnień, wyjaśnia czym jest prosta, a czym specjalistyczna porada i do jakiej instytucji może zwrócić się po pomoc w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Wspomina również o ważnej roli rzeczników konsumentów. 
 • Klauzule abuzywne – to ulotka, która przyda się wszystkim zadającym sobie pytanie - jakie są różnice między starym a nowym systemem kontroli wzorców umownych. Wskazuje przykłady oraz wyjaśnia konsumentowi co można zrobić, jeśli w umowie znajduje się niedozwolona klauzula. Przybliża także rolę UOKiK w kontroli wzorców umownych.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – sympatyczny Adrian (bohater naszej ulotki) zachęca przedsiębiorców i konsumentów do korzystania z polubownych rozwiązań. Punktuje ich obopólne korzyści, w tym minimum formalności, krótki czas, niskie koszty i brak konieczności fizycznej obecności stron.

Audytor Wewnętrzny wykonuje audyt wewnętrzny zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisami wydanymi na jej podstawie.Do zadań Audytora w szczególności należy:

 1. przygotowanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
 2. realizowanie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach – przeprowadzanie kontroli nie objętych planem, obejmujących:
  1. niezależne i obiektywne badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym procedur kontroli finansowej;
  2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
  3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
  4. ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
  5. ocena zabezpieczenia mienia jednostki;
  6. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu obejmująca przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  7. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
  8. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
  9. przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
 3. prowadzenie dokumentacji w zakresie zagadnień poddanych audytowi i kontroli gospodarki finansowej;
 4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych
Stanowiska Realizujące Programy Unijne
  

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański

Wicestarosta Zambrowski

Jacek Norbert Murawski


Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 10:00 - 15:00.
 2. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy urzędu w każdą środę w godzinach od 15:30 do 16:00. 
 3. W przypadku nieobecności Starosty obywateli w sparwach skarg i wniosków przyjmuje Wicestarosta lub Sekretarz. 
 4. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy.
 5. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo  wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10:00 - 15:00.

schemat

Jednostki organizacyjne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 06 69
  kierownik Jadwiga Krajewska
  e-mail:
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 52, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 34 89
  dyrektor Marek Dąbrowski
  e-mail:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 21 78
  fax. 86 276 01 74
  dyrektor Barbara Grabowska
  e-mail:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
  ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 27 08; fax. 86 271 26 21
  dyrektor Krzysztof Wasiulewski
  e-mail:

 • Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 31, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 23 50
  dyrektor Sławomir Baran
  e-mail:
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 29, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 48 82
  dyrektor Ewa Faszcza
  e-mail:
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 26 34
  dyrektor Iwona Romanek
  e-mail:
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
  Długobórz, ul. Szkolna 7, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 84 16
  fax. 86 271 47 51
  dyrektor Katarzyna Jakimiuk-Baran
  e-mail:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 270 82 10
  fax. 86 271 44 59
  dyrektor Dariusz Olszewski
  e-mail:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 03 32
  dyrektor Urszula Dmochowska
  e-mail:

Powiatowe inspekcje, służby i straże

 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 4a, 18-300 Zambrów
  tel. 86 474 19 00
  fax. 86 474 19 11
  Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Żebrowski
  e-mail:
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
  ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
  tel. 86 276 31 81
  fax. 86 276 31 89
  Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Maciej Krajewski
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Zambrowie
  ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów
  tel./fax. 86 271 29 33
  Powiatowy Lekarz Weterynarii Zygmunt Dąbrowski
  e-mail:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie
  ul. Obrońców Zambrowa 50
  tel. 86 271 30 71
  fax. 86 276 30 72
  Powiatowy Inspektor Sanitarny Robert Orłowski
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  tel. 86 475 06 43
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jarosław Cwalina
  e-mail: