Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

NPP
profil zaufany
profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Starostwo

Naczelnik Wydziału, Sekretarz Powiatu - mgr Ireneusz Jan Ślesiński

Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady Powiatu i Zarządu, obsługę prawną Starostwa, prowadzi sprawy kadrowe oraz z zakresu kontroli wewnętrznej. Ponadto realizuje zadania w zakresie spraw obywatelskich i społecznych, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, promocji i ochrony zdrowia, współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażamiDo podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy, Regulaminu Świadczeń Socjalnych;
  2. opracowywanie projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa;
  3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
  4. zabezpieczenie przeprowadzania kontroli Starostwa, prowadzenie książki kontroli oraz dokumentacji z tym związanej;
  5. sporządzanie rocznych planów kontroli;
  6. prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli;
  7. kontrola komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  8. kontrola terminowości załatwiania spraw w Starostwie;
  9. kontrola dyscypliny pracy w Starostwie;
  10. kontrola z zakresu ochrony danych osobowych;
  11. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych;
  12. prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
  13. prowadzenie dokumentacji w zakresie organizacji Starostwa (m.in. regulamin organizacyjny i jego zmiany) i jednostek organizacyjnych Powiatu;
  14. kontrolowanie prawidłowego załatwiania skarg i wniosków;
  15. obsługa administracyjna rzecznika konsumentów;
  16. prowadzenie archiwum Starostwa;
  17. koordynacja działań związanych z kontrolą zarządczą i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz dokumentacji związanej z audytem wewnętrznym;
 2. w zakresie obsługi Zarządu:
  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie powoływania i organizacji pracy Zarządu oraz planowania i sprawozdawczości z prac Zarządu;
  2. organizowanie i obsługa posiedzeń Zarządu;
  3. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu;
  4. protokołowanie posiedzeń Zarządu;
  5. prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
   • uchwał, decyzji i postanowień Zarządu,
   • wniosków skierowanych do Zarządu,
   • projektów uchwał Zarządu;
  6. przekazywanie uchwał Zarządu właściwym jednostkom;
  7. obsługa korespondencji kierowanej do Zarządu;
  8. monitorowanie terminowości składania oświadczeń majątkowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa przez członków Zarządu;
 3. w zakresie kadr i szkolenia:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierowników inspekcji powoływanych przez Starostę;
  2. planowanie i realizacja polityki kadrowej i funduszu wynagrodzeń;
  3. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
  4. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego;
  5. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników;
  6. opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Starostwie oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie;
  7. wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie;
  8. zabezpieczenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  9. nadzór nad terminowym dokonywaniem ocen okresowych pracowników;
  10. prowadzenie dokumentacji związanej z naborem i służbą przygotowawczą pracowników;
  11. monitorowanie terminowości składania oświadczeń majątkowych przez Sekretarza, Skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty;
 4. w zakresie spraw społecznych i obywatelskich:
  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, w tym prowadzenie rejestrów i dokumentacji;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  3. realizacja zadań z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych;
  4. wydawanie skierowań do pracy oraz opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania umowy o pracę z inwalidą wojennym;
  5. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
  6. świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
  7. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 5. w zakresie ochrony danych osobowych oraz obsługi informatycznej:
  1. nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
  2. opracowanie, aktualizacja i prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych), zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia;
  3. nadzór nad zabezpieczeniem danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  4. nadzór nad realizacją zadań administratora systemu informatycznego w szczególności w zakresie zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
  5. wykonywanie zadań administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie;
  6. przygotowywanie upoważnień do obsługi systemu informatycznego, do przetwarzania danych osobowych;
  7. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  8. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do obsługi systemów informatycznych;
  9. zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  10. zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
  11. zabezpieczenie danych osobowych w szczególności przed: działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, utratą danych osobowych spowodowanych awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej;
  12. zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów służących do przetwarzania danych, a także przechowywanie kopii zapasowych zgodnie z obowiązującą procedurą;
  13. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
  14. administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami i siecią komputerową, a także zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;
  15. organizacja systemu teleinformatycznego i realizacja zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych, w szczególności poprzez wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
  16. rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  17. instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania, a także zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami;
  18. prowadzenie ewidencji programów komputerowych i licencji;
  19. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnych projektów informatycznych;
  20. zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym m. in.:
   • zapewnienie używania systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
   • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej – zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania, odbieranie i przesyłanie dokumentów elektronicznych;
   • opracowanie i udostępnienie wzorów dokumentów elektronicznych;
  21. prowadzenie bazy własnych aktów prawnych w postaci elektronicznej;
  22. zarządzanie witryną internetową w domenie powiatzambrowski.com w charakterze webmastera.
  23. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i innych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;
  24. prowadzenie strony internetowej powiatu powiatzambrowski.com;
 6. w zakresie obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego:
  1. współpraca przy ustalaniu programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;
  2. uczestniczenie w realizacji działań z zakresu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu;
  3. współpraca z publiczną służbą zdrowia oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie budowania oraz funkcjonowania na terenie Powiatu systemu ratownictwa medycznego;
  4. upowszechnianie problematyki oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
  5. współdziałanie z organami gmin z terenu Powiatu i powiatów sąsiadujących w ramach spraw z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
  6. rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia;
  7. współpraca z Policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego oraz z inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego;
  8. koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  9. czuwanie nad terminową realizacją zadań ustalonych przez organy samorządu Powiatu dla powiatowych służb, inspekcji i straży;
  10. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu;
  11. współpraca w organizowaniu działań w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania;
  12. koordynowanie prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  13. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej przygotowującej ludność Powiatu do funkcjonowania w okresie zagrożenia wojennego;
  14. opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu;
  15. przygotowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, a także bazy służącej formacjom OC;
  16. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
  17. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań obronnych w jednostkach podległych Staroście oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu;
  18. opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz regulaminu funkcjonowania Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  19. realizacja zadań z zakresu gotowości obronnej państwa poprzez system stałych dyżurów;
  20. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu Zambrowskiego na potrzeby obronne państwa”;
  21. realizacja zadań z zakresu organizacji i trybu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
  22. kontrola realizacji zadań obronnych podległych i podporządkowanych jednostek;
  23. organizowanie akcji kurierskiej na terenie Powiatu;
  24. współdziałanie z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień;
  25. realizacja zadań z zakresu warunków i trybu reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  26. prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
  27. organizowanie i obsługa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z jej działalności;
  28. opracowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, a także jego zmian, we współpracy z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku;
 7. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
  1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia należących do właściwości Powiatu;
  2. współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne;
  3. koordynacja działań zmierzających do zapewnienia społeczności Powiatu pełnego zakresu usług medycznych;
  4. opracowywanie programów w zakresie ochrony zdrowia;
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;
  6. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  7. przygotowywanie projektów uchwał o zasadach zbywania, wydzierżawiania, najmu lub wnoszenia do spółek majątku trwałego publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  8. wykonywanie zadań w zakresie promocji zdrowia, wspieranie inicjatyw lokalnych i społecznych dotyczących działań informacyjnych i zapobiegawczych w zakresie walki z uzależnieniami i inicjowanie tworzenia placówek prowadzących działalność w tym zakresie;
  9. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;
  10. tworzenie informacji i opracowań dotyczących promocji i ochrony zdrowia, w tym informacji n. t. zabezpieczenia usług medycznych na terenie Powiatu;
  11. prowadzenie zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń zgromadzenia wspólników spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.

Obsługa Administracyjno-Gospodarcza:

 • administrowanie nieruchomością wspólną zgodnie z umową między współwłaścicielami budynku administracyjnego;
 • planowanie zakresu i terminów świadczonych i nabywanych usług w związku z administrowaniem nieruchomościami;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywania zleconych usług;
 • przygotowywanie umów w związku z administrowaniem nieruchomościami;
 • zakup oraz gospodarowanie materiałami biurowymi;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 • gospodarowanie lokalami biurowymi oraz wyposażeniem;
 • zabezpieczenie pomieszczeń i mienia ruchomego;
 • prowadzenie konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń;
 • zabezpieczenie warunków pracy odpowiadających zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przewozowych osób w sprawach służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami;
 • gospodarowanie drukami, formularzami oraz materiałami biurowymi;
 • prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie w wydawnictwa specjalistyczne;
 • zapewnianie informacji wizualnej dla interesantów.

Biuro Rady zapewnia funkcjonowanie Rady Powiatu oraz spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów powszechnych i referendów.Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

 1. organizowanie i obsługa sesji Rady oraz posiedzeń komisji;
 2. prowadzenie spraw z zakresu planowania i sprawozdawczości z prac Rady i jej komisji;
 3. przygotowywanie materiałów dla Radnych na sesje Rady, posiedzenia Komisji;
 4. protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń Komisji;
 5. prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
  1. uchwał Rady,
  2. aktów prawa miejscowego,
  3. wniosków i opinii Komisji Rady,
  4. interpelacji, wniosków i postulatów Radnych,
  5. wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady;
  6. projektów uchwał Rady;
 6. prowadzenie dokumentacji z realizacji uchwał Rady i jej monitorowanie, w tym przekazywanie do realizacji uchwał Rady właściwym jednostkom i organom;
 7. przekazywanie właściwym jednostkom wniosków Komisji i interpelacji Radnych i czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
 8. przekazywanie aktów prawnych stanowionych przez Radę organom nadzoru;
 9. przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego:
  1. aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat;
  2. porozumień pomiędzy Powiatem, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych;
  3. uchwały budżetowej Powiatu oraz sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu;
  4. innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne;
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady dot. organizacji i funkcjonowania Rady i komisji;
 11. organizowanie współdziałania Komisji z organizacjami oraz innymi podmiotami;
 12. obsługa korespondencji kierowanej do Rady i jej organów;
 13. czuwanie nad zabezpieczeniem praw Radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy oraz związanych z wypłatą diet i należności z tytułu podróży służbowych;
 14. obsługa organizacyjna wyborów i referendów;
 15. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznej n. t. działalności Rady i jej komisji, w tym:
  1. projektów i uchwał Rady;
  2. oświadczeń majątkowych radnych;
  3. informacji o terminach sesji Rady i posiedzeniach komisji;
  4. protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji;
  5. planów pracy Rady i komisji oraz sprawozdań z ich wykonania;
  6. treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi;
  7. wykazów imiennych głosowań radnych;
  8. posiedzeń Rady;
 16. ogłaszanie przepisów porządkowych na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz ich przekazywanie do ogłoszenia w urzędach gmin na terenie Powiatu i na stronie internetowej Starostwa;
 17. publikacja ogłoszeń o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz ich przekazywanie do publikacji na stronie internetowej Starostwa
 18. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

Biuro Obsługi Prawnej zapewnia obsługę prawną Starostwa.Do zadań Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych dotyczących interpretacji i stosowania prawa;
 2. wydawanie opinii w zakresie zawierania umów i porozumień pod względem ich zgodności z prawem;
 3. stawanie w obronie interesów Starostwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami;
 4. przygotowywanie i kierowanie pozwów (wniosków) do sądu, tytułów egzekucyjnych do komornika skarbowego i sądowego dotyczących windykowanych należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa;
 5. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów Powiatu i Starosty;
 6. opiniowanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
 8. przygotowywanie projektów tekstów jednolitych aktów normatywnych wydawanych przez Radę;
 9. opracowanie projektu statutu Powiatu oraz stosownych zmian w tym zakresie:
 10. prowadzenie zbioru i rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Starostę;
 11. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat oraz opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
 12. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień i umów w sprawach wykonywania zadań publicznych pomiędzy Powiatem, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
 13. prowadzenie rejestru zawartych umów, w których stroną jest Powiat;
 14. prowadzenie ewidencji wniosków w sprawach zmiany przepisów prawnych;
 15. współpraca z wydziałami Starostwa w zakresie stosowania przepisów prawa;
 16. prowadzenie zbiorów aktów normatywnych oraz informowanie komórek organizacyjnych Starostwa o nowowydanych aktach prawnych;
 17. prowadzenie dokumentacji dot. załatwiania skarg i wniosków oraz petycji, centralnego rejestru oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;
 18. nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie określonym zarządzeniem Starosty;
 19. przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu zadań należących do Wydziału Organizacyjnego – zgodnie z Prawem zamówień publicznych i zarządzeniem Starosty;
 20. zapewnienie obsługi prawnej dla wypełniania zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
 21. wykonywanie zadań Starosty związanych obsługą organizacyjno-techniczną nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym w szczególności:
  1. współpraca z Okręgową Radą Adwokacją i Okręgową Izbą Radców Prawnych;
  2. bieżące prowadzenie dokumentacji;
  3. przygotowywanie informacji i sprawozdań;
  4. merytoryczne rozliczanie środków finansowych;
  5. prowadzenie spraw związanych z wyborem organizacji pozarządowej;
 22. przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu zadań należących do Wydziału Organizacyjnego – zgodnie z Prawem zamówień publicznych i zarządzeniem Starosty;
 23. opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zamian w tych dokumentach;
 24. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień i umów, których stroną jest Powiat;
 25. prowadzenie spraw z zakresu ochrony osobowych w zakresie:
  1. przygotowywanie umów powierzenia danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych (ADO) a podmiotem przetwarzającym we współpracy z inspektorem ochrony danych;
  2. prowadzenie rejestru przetwarzania danych, o którym mowa w art. 30 RODO i jego aktualizacja, w współpracy z inspektorem ochrony danych;
  3. aktualizacja polityk bezpieczeństwa ADO w dziedzinie ochrony danych osobowych, we współpracy z inspektorem ochrony danych;
  4. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem inspektora ochrony danych, w tym zapewnienie zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora oraz każdej zmianie danych wskazanych w zawiadomieniu oraz o odwołaniu inspektora;
  5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
  6. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  8. nadzór nad realizacją zadań administratora systemu informatycznego, w szczególności w zakresie zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych w systemie informatycznym;
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w Starostwie, w szczególności w zakresie realizowanych zadań.

Skarbnik Powiatu - mgr Dorota Polakowska

 • opracowywanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
 • analiza wykonania budżetu i realizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
 • opracowywanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości z dochodów Skarbu Państwa;
 • windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa do czasu rozpoczęcia postępowania sądowego lub skierowania do komornika skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości finansowej Starostwa i budżetu Powiatu;
 • prowadzenie ewidencji, rozliczeń i sporządzanie informacji finansowej w zakresie administrowania nieruchomością wspólną zgodnie z umową między współwłaścicielami budynku administracyjnego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym pracowników Starostwa;
 • prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, jakie zachodzą w Starostwie i obsługiwanych jednostkach;
 • obsługa finansowo-księgowa programów i zadań finansowanych ze środków funduszy pomocowych;
 • prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • współpraca z bankami, organami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • przygotowywanie zasad przeprowadzania, nadzór nad sporządzaniem i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa.

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Michał Denkiewicz

 • dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego:
  1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych;
  3. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
  4. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym;
  5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę;
  6. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
  7. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
  8. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep o zmianie właściciela pojazdu;
  9. przeprowadzanie przetargów na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne;
  10. przekazywanie miesięcznych sprawozdań burmistrzowi i wójtom o zarejestrowanych pojazdach;
 • wydawanie uprawnień do kierowania:
  1. wydawanie profili kandydatom na kierowcę;
  2. wydawanie uprawnień i pozwoleń do kierowania pojazdami;
  3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
  4. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
  5. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  6. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;
  7. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego;
  8. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
  9. wydawanie decyzji o cofnięciu pozwolenia i uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania;
 • kontrola pojazdów oraz jednostek szkolących kierowców:
  1. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;
  2. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
  3. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
  4. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców;
  5. dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom;
  6. kontrola jednostek szkolących kierowców;
 • zadanie w zakresie prawa transportowego:
  1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
  2. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
  3. wyrażanie zgody i określenia warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźników;
  4. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącym taksówkami w skali Powiatu lub Powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
  7. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej Powiaty lub Województwa sąsiadujące;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofaniem licencji w krajowym transporcie osób i rzeczy;
  9. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie kolejowym;
  10. wydawanie lub cofanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
  11. przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do momentu uprawomocnienia się ostatecznych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów.

Dostępne formularze do pobrania:

  • Oświadczenie: *.doc (25 KB) | *.pdf (115 KB)
  • Wniosek o rejestrację pojazdu: *.docx (308 KB | *.pdf (308 KB)
  • Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia oraz wykonanie tabliczki znamionowej) zastępczej w pojeździe: *.doc (27 KB) | *.pdf (135 KB)
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:*.docx (416 KB)|*.pdf (416 KB)
  • Podanie do Wydział Komunikacji Transportu i Dróg: *.docx (26 KB) | *.pdf (137 KB)
  • Oświadczenie dot. współwłaściciela pojazdu: *.doc (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy: *.pdf (520 KB)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania: *.docx (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Oświadczenie o utracie: *.docx (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Pełnomocnictwo: *.docx (16 KB) | *.pdf (380 KB)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Tomasz Żychowski

 • gospodarka gruntami Skarbu Państwa i Powiatu
  1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
  3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowywania nieruchomości gruntowych;
  4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych   z urzędu;
  6. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
  7. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  8. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  9. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
  10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu     i terminach zwrotu;
  11. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
  12. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
  13. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
  14. ustalanie odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  15. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
  16. przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
  17. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
  18. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
  19. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, o wygaśnięcie dotychczasowych decyzji     o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  20. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesiania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  21. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
  22. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
  23. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu     i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
  24. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
  25. przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanych za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
  26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych
  1. wyrażanie opinii w zakresie powierzania na wniosek Gminy, prowadzenia spraw należących do zakresu działań i kompetencji Starosty, w tym wydawania decyzji administracyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji;
  3. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
  4. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
  5. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
  6. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
  8. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
  9. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  10. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową;
  11. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
  12. przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;
  13. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania postępowania scaleniowego i wymiennego;
  14. opracowywanie projektów uchwał określających zasady szacunku gruntów objętych scaleniem;
  15. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty scalenia gruntów;
  16. ustalanie zasad szacowania nieruchomości objętych scaleniem;

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przypisane ustawą staroście, do których należą:

 1. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych w tym zakresie;
 2. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 4. nakładanie w drodze decyzji na podmioty (osoby), zgłaszające zmiany obowiązku dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych danych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji bazy danych tej ewidencji;
 5. zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 6. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
 8. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map       i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 9. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 10. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 11. zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych zwanej „powiatową bazą GESUT”;
 12. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500) dla terenów miast oraz zwartych obszarów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę terenów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, w tym mapy zasadniczej;
 13. zakładanie osnów szczegółowych i prowadzenie Bazy Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
  (BSOG);
 14. zatwierdzenie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
 15. prowadzenie w/w powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie metadanych dla zbiorów danych objętych tymi bazami opisujących te zbiory i związane z nimi usługi;
 16. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych.

Dostępne formularze do pobrania:

  • Wniosek o uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
   *.doc | *.pdf (176 KB)
  • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P
   *.xls  | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - P1
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej - P2
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości - P5
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - EGIB
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych - P7
   *.xls | *.pdf
  • Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
   *.docx | *.pdf (20 KB)
  • Wniosek o ustalenie kierunków rekultywacji gruntów
   *.docx | *.pdf (20 KB)
                          

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Rzepiński

 • wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3. wykonywanie zadań inwestora;
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy.
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacja robót w pasie drogowym;
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  12. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w p. pkt s na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
  21. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy;
  22. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;
 • organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym
  1. planowanie rozwoju transportu;
  2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. opracowanie planu transportowego lub innych dokumentów niezbędnych do organizacji transportu, prowadzenie spraw związanych z wyborem operatora;
  3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;
 • prowadzenie inwestycji i remontów powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów:
   • zlecanie wykonania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej;
   • uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych;
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów:
   • przygotowanie umów z wykonawcami;
   • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów i nadzór merytoryczny nad ich wykonywaniem;
   • udział w czynnościach odbiorowych i rozliczenia inwestycji i remontów z wykonawcami;
  3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów z funduszy krajowych i europejskich,
  5. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem środków pozyskanych z funduszy,
  6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie realizacji inwestycji i remontów;
 • zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
  1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
  2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
  3. zatwierdzanie organizacji ruchu do realizacji;
  4. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
  5. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
  6. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowani i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
  7. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policji i innymi jednostkami;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 • pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych
  1. opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z obowiązujących programów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej i krajowych;
  2. realizacja projektów i ich rozliczanie oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
  3. przygotowywanie umów i porozumień w sprawie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych, a także ich realizacja, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji.
 • gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, prawa geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, produkcji rolnej
  1. ustalanie linii brzegowej wód, nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi;
  2. wprowadzenie drogą uchwał Rady powszechnego korzystania z wód inne niż powierzchniowe wody publiczne, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych;
  3. ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  4. nakazanie usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy zwału;
  5. nakazanie przywrócenia wałów przeciwpowodziowych do stanu poprzedniego, na koszt tego kto zmian dokonał;
  6. ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  7. ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej;
  8. nakazanie przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego;
  9. wydawanie decyzji o legalności urządzenia wodnego, a w przypadku nie uzyskania tej decyzji nałożenie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego;
  10. stwierdzenie przejścia do zasobów Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  11. stwierdzenie przejścia w trwały zarząd właściwych organów, wód oraz gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  12. stwierdzenie przejścia w trwały zarząd właściwych organów wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa;
  13. nakazanie usunięcia drzew i krzewów w otoczeniu urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  14. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;
  15. stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia, ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz przeniesienie prawa własności urządzenia wodnego;
  16. dokonanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zostały naruszone interesy osób trzecich, dokonano sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub dokonano zmian uprawnień innego zakładu;
  17. cofanie lub ograniczanie pozwolenia;
  18. wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części – jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym terminie, do czasu usunięcia zaniedbań;
  19. wydawanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu, po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania;
  20. zatwierdzanie statutu spółki wodnej;
  21. nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych, orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki wodnej, rozwiązanie zarządu spółki, w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu przez zarząd spółki oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki, ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas określony, rozwiązywanie spółki w drodze decyzji w przypadkach określonych w ustawie;
  22. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego

Sprawy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska:

 • prowadzenie publicznie dostępnych danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • udzielanie pozwoleń:
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • na wytwarzanie odpadów
  • zintegrowanych
 • wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikający do środowiska dla instalacji przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu
 • wydawanie decyzji stanowiących zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
 • przyjmowanie zgłoszeń o eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 • wydawanie decyzji na przedwczesne pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
 • wydawanie decyzji na pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
 • wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna
 • pełnienie nadzoru nad wykonywaniem zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 • podejmowanie działań w celu przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne po wydaniu pierwszej oceny udatności upraw
 • przygotowywanie wniosków do wypłaty należnych ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w latach 2002 i 2003
 • wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny
 • wydawanie zaświadczeń dla celów notarialnych w sprawie działek ujętych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
 • rozliczanie kół łowieckich za dzierżawy terenów łowieckich
 • wydawanie decyzji na usuniecie drzew na terenach będących własnością gmin
 • prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o przetrzymywaniu zwierząt egzotycznych lub ich hodowli, podlegających ograniczeniem na podstawie umów międzynarodowych
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • nadzór nad działalnością spółek wodnych na terenie powiatu zambrowskiego
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych na powierzchni nieprzekraczającej 2ha
 • wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne
 • wydawanie koncesji na eksploatację kopalin na powierzchni nieprzekraczającej 2ha, przy wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydobywaniem kopalin ze złóż w związku z wydanymi koncesjami na eksploatację kopalin
 • rozliczanie, w cyklach co pół roku, zasobów wydobytych kopalin ze złoża
 • wydawanie decyzji wygaszających koncesje po wyczerpaniu się zasobów w złożu.

Dostępne formularze do pobrania:

 • Wniosek o wydanie kary wędkarskiej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie DUPLIKATU karty wędkarskiej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest w uproszczonym planie urządzenia lasu i nie wydawano dla niej decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o pozyskanie drewna (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wpis do rejestru (zwierzęcia) zwierząt egzotycznych (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wypisanie z rejestru zwierząt egzotycznych (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek wydanie zezwolenia na transport odpadów (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wyrażenie zgody przez starostę na zmianę lasu na użytek rolny (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej (*.docx | *.pdf)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Michał Bernatowicz

 • sprawy z zakresu budownictwa
  1. udzielanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego;
  2. przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
  3. odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę;
  4. stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiana pozwolenia na budowę;
  5. wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych;
  6. zatwierdzanie projektów budowlanych;
  7. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
  8. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  9. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
  10. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  11. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywanie robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia;
  12. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
  13. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów podlegających zgłoszeniu;
  14. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;
  15. sprawdzenie kompletności projektu budowlanego oraz nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym;
  16. rejestracja dziennika budowy;
  17. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentacji budowlanych;
  18. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę), innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
  19. przesyłanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy właściwemu organowi gminy;
  20. uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego), w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
  21. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  22. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
   • zgodność projektów zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
 • w zakresie zagospodarowania przestrzennego
  1. opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu;
  2. uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu w zakresie zadań samorządowych;
  3. uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych;
 • w zakresie wydawania zaświadczeń:
  1. wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
  2. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznego budynku jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

Dostępne formularze:

mgr Beata Czajkowska

 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
 • przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • prowadzenie działań zapewniających szkołom i placówkom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • przygotowywanie dokumentacji, projektów regulaminów i uchwał oraz organizowanie prac komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwołaniem z tego stanowiska;
 • przygotowywanie materiałów służących do wyrażenia opinii w sprawie powołania lub odwołania przez dyrektora szkoły czy placówki jego zastępcy lub osoby na inne stanowisko kierownicze;
 • przygotowywanie propozycji do wystawienia końcowej oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
 • przygotowywanie dokumentacji w celu powołania rady oświatowej przy organie prowadzącym i współdziałanie z radą oświatową;
 • przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
 • przedkładanie Staroście do zatwierdzenia zaopiniowanych arkuszy organizacyjnych szkół  i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Powiat;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych i niepublicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów dotyczących przyznawania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych;
 • przygotowywanie propozycji uchwał i regulaminów dotyczących realizacji ustawy – Karta Nauczyciela;
 • organizacja doradztwa metodycznego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat    i nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz przygotowywanie propozycji regulaminu, trybu i zasad przyznawania dofinansowania na dokształcanie zawodowe nauczycieli;
 • przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli do innej szkoły;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;
 • przygotowywanie projektu uchwały i regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Powiatu za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
 • przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 • zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; kierowanie uczniów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • sporządzanie sprawozdań systemu informacji oświatowej

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu prowadzi sprawy z zakresu obsługi kancelaryjno - technicznej, w tym:

 • kierowanie obiegiem dokumentów i pism oraz prowadzenie dziennika korespondencji;
 • obsługa centrali telefonicznej i faksu;
 • wysyłanie korespondencji;
 • prowadzenie rejestru oraz protokołów zgłaszanych ustnie skarg i wniosków;
 • prowadzenie rejestru przyjmowanych przez Starostę i Wicestarostę interesantów;
 • prowadzenie rejestrów delegacji pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • przyjmowanie ofert przetargowych;
 • obsługa sekretariatu, w tym organizowanie przyjęć interesantów;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez kierownictwo Starostwa funkcji reprezentacyjnych;
 • unowocześnianie techniki pracy biurowej;
 • prowadzenie biblioteki Starostwa.

mgr Marzena Mioduszewska
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu zajmuje się organizacją promocji powiatu, powiatowych bibliotek publicznych, organizacją i upowszechnianiem kultury, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami – uczniowskie kluby sportowe.Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji, Kultury i Sportu należą sprawy związane z realizacją zadań powiatu w zakresie promocji powiatu, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym w szczególności:

 • w zakresie promocji:
  1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;
  2. opracowywanie materiałów promocyjnych na stronę www.powiatzambrowski.com;
  3. prowadzenie Kroniki Powiatu;
  4. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Powiatu;
  5. współpraca z mediami;
  6. podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości;
  7. dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
  8. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  9. koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą;
  10. współpraca przy przygotowywaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz koordynowanie działań wydziałów Starostwa w tym zakresie;
  11. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  12. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej
 • w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
  1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
  2. przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od podmiotów prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
  3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
  4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
  5. przygotowywanie dokumentacji i projektów uchwał dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów powiatowych instytucji kultury;
  6. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kulturalnych;
  7. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej i tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  8. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów;
  9. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem powiatowych bibliotek publicznych;
  10. przygotowywanie projektów porozumień i uchwał dotyczących powierzenia realizacji zadań z zakresu biblioteki powiatowej bibliotece gminnej;
  11. współdziałanie z instytucjami w organizowaniu świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
  12. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
  13. ochrona dóbr kultury w zakresie określonym w ustawie o ochronie dóbr kultury;
  14. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Powiatu
 • w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
  2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
  3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
  4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem bazy sportowo – rekreacyjnej;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  7. organizowanie otwartego konkursu ofert w przypadku wspierania oraz powierzania zadań z zakresu kultury i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez związanych z historią, kulturą, promocją i sportem;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizowanych zadań;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz sprawozdań na potrzeby organów Powiatu i Starosty, związanych z realizacją zadań;

Do podstawowych zadań Pionu Ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych należy:

 • organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym opracowywanie i aktualizacja planu ochrony Starostwa;
 • klasyfikowanie informacji niejawnych;
 • udostępnianie informacji niejawnych;
 • organizowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
 • szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych;
 • ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów zawierających informację niejawną i obiegu dokumentów;
 • opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie postępowania z materiałami zawierającymi informację niejawną oznaczoną klauzulą „zastrzeżone”;
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych;
 • podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • współpraca z właściwymi służbami ochrony państwa w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • wykonywanie innych zdań określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zambrowie – Ireneusz Ślesiński, pokój nr 125, tel. 86 271 24 18 w 125, e-mail:

Rzecznik konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Ponadto w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać: 

 • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: ,
 • w oddziałach Federacji Konsumentów na terenie całej Polski,

Ulotki informacyjne wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o różnych prawach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców:

 • Pomoc konsumencka – w przejrzysty sposób przedstawia system porad konsumenckich. Przybliża konsumentowi jak może korzystać ze swoich uprawnień, wyjaśnia czym jest prosta, a czym specjalistyczna porada i do jakiej instytucji może zwrócić się po pomoc w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Wspomina również o ważnej roli rzeczników konsumentów. 
 • Klauzule abuzywne – to ulotka, która przyda się wszystkim zadającym sobie pytanie - jakie są różnice między starym a nowym systemem kontroli wzorców umownych. Wskazuje przykłady oraz wyjaśnia konsumentowi co można zrobić, jeśli w umowie znajduje się niedozwolona klauzula. Przybliża także rolę UOKiK w kontroli wzorców umownych.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – sympatyczny Adrian (bohater naszej ulotki) zachęca przedsiębiorców i konsumentów do korzystania z polubownych rozwiązań. Punktuje ich obopólne korzyści, w tym minimum formalności, krótki czas, niskie koszty i brak konieczności fizycznej obecności stron.

Audytor Wewnętrzny wykonuje audyt wewnętrzny zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisami wydanymi na jej podstawie.Do zadań Audytora w szczególności należy:

 1. przygotowanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
 2. realizowanie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach – przeprowadzanie kontroli nie objętych planem, obejmujących:
  1. niezależne i obiektywne badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym procedur kontroli finansowej;
  2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
  3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
  4. ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
  5. ocena zabezpieczenia mienia jednostki;
  6. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu obejmująca przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  7. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
  8. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
  9. przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
 3. prowadzenie dokumentacji w zakresie zagadnień poddanych audytowi i kontroli gospodarki finansowej;
 4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych
Stanowiska Realizujące Programy Unijne
  

Starosta Zambrowski

Stanisław Władysław Ożlański

Wicestarosta Zambrowski

Jacek Norbert Murawski


Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 10:00 - 15:00.
 2. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy urzędu w każdą środę w godzinach od 15:30 do 16:00. 
 3. W przypadku nieobecności Starosty obywateli w sparwach skarg i wniosków przyjmuje Wicestarosta lub Sekretarz. 
 4. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy.
 5. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo  wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10:00 - 15:00.

schemat

Jednostki organizacyjne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 06 69
  kierownik Jadwiga Krajewska
  e-mail:
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 52, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 34 89
  dyrektor Marek Dąbrowski
  e-mail:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 21 78
  fax. 86 276 01 74
  dyrektor Barbara Grabowska
  e-mail:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
  ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 27 08; fax. 86 271 26 21
  dyrektor Krzysztof Wasiulewski
  e-mail:

 • Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 31, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 23 50
  dyrektor Sławomir Baran
  e-mail:
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 29, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 48 82
  dyrektor Ewa Faszcza
  e-mail:
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 26 34
  dyrektor Iwona Romanek
  e-mail:
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
  Długobórz, ul. Szkolna 7, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 84 16
  fax. 86 271 47 51
  dyrektor Katarzyna Jakimiuk-Baran
  e-mail:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 270 82 10
  fax. 86 271 44 59
  dyrektor Dariusz Olszewski
  e-mail:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 03 32
  dyrektor Urszula Dmochowska
  e-mail:

Powiatowe inspekcje, służby i straże

 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 4a, 18-300 Zambrów
  tel. 86 474 19 00
  fax. 86 474 19 11
  Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Żebrowski
  e-mail:
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
  ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
  tel. 86 276 31 81
  fax. 86 276 31 89
  Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Maciej Krajewski
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Zambrowie
  ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów
  tel./fax. 86 271 29 33
  Powiatowy Lekarz Weterynarii Zygmunt Dąbrowski
  e-mail:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie
  ul. Obrońców Zambrowa 50
  tel. 86 271 30 71
  fax. 86 276 30 72
  Powiatowy Inspektor Sanitarny Robert Orłowski
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  tel. 86 475 06 43
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jarosław Cwalina
  e-mail: