Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa w sprawie e-prywatności UE

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać odwrócona.

Starostwo

Naczelnik Wydziału, Sekretarz Powiatu - mgr Ireneusz Jan Ślesiński

Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, w tym: obsługę administracyjną Rady Powiatu i Zarządu, obsługę prawną Starostwa i obsługę informatyczną Starostwa. Prowadzi sprawy kadrowe pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zakresu kontroli wewnętrznej, ochrony danych osobowych. Ponadto realizuje zadania z zakresu spraw społecznych i obywatelskich, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności i zarządzania kryzysowego. Prowadzi sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, nieodpłatną pomocą prawną, ochroną praw konsumenta. Sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.

Skarbnik Powiatu - mgr Dorota Polakowska

 • opracowywanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
 • analiza wykonania budżetu i realizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu;
 • opracowywanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości z dochodów Skarbu Państwa;
 • windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa do czasu rozpoczęcia postępowania sądowego lub skierowania do komornika skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości finansowej Starostwa i budżetu Powiatu;
 • prowadzenie ewidencji, rozliczeń i sporządzanie informacji finansowej w zakresie administrowania nieruchomością wspólną zgodnie z umową między współwłaścicielami budynku administracyjnego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym pracowników Starostwa;
 • prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych      i finansowych, jakie zachodzą w Starostwie i obsługiwanych jednostkach;
 • obsługa finansowo-księgowa programów i zadań finansowanych ze środków funduszy pomocowych;
 • prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • współpraca z bankami, organami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • przygotowywanie zasad przeprowadzania, nadzór nad sporządzaniem i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa.

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Zdzisław Lutostański

 • dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego:
  1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych;
  3. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
  4. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym;
  5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę;
  6. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
  7. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
  8. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep o zmianie właściciela pojazdu;
  9. przeprowadzanie przetargów na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne;
  10. przekazywanie miesięcznych sprawozdań burmistrzowi i wójtom o zarejestrowanych pojazdach;
 • wydawanie uprawnień do kierowania:
  1. wydawanie profili kandydatom na kierowcę;
  2. wydawanie uprawnień i pozwoleń do kierowania pojazdami;
  3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
  4. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
  5. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  6. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;
  7. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego;
  8. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
  9. wydawanie decyzji o cofnięciu pozwolenia i uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania;
 • kontrola pojazdów oraz jednostek szkolących kierowców:
  1. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;
  2. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
  3. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
  4. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców;
  5. dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom;
  6. kontrola jednostek szkolących kierowców;
 • zadanie w zakresie prawa transportowego:
  1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
  2. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
  3. wyrażanie zgody i określenia warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźników;
  4. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy;
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącym taksówkami w skali Powiatu lub Powiatu sąsiadującego z Powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
  7. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej Powiaty lub Województwa sąsiadujące;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofaniem licencji w krajowym transporcie osób i rzeczy;
  9. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie kolejowym;
  10. wydawanie lub cofanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
  11. przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do momentu uprawomocnienia się ostatecznych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów.

Dostępne formularze do pobrania:

  • Oświadczenie: *.doc (25 KB) | *.pdf (115 KB)
  • Wniosek o rejestrację pojazdu: *.docx (308 KB | *.pdf (308 KB)
  • Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia oraz wykonanie tabliczki znamionowej) zastępczej w pojeździe: *.doc (27 KB) | *.pdf (135 KB)
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:*.docx (416 KB)|*.pdf (416 KB)
  • Podanie do Wydział Komunikacji Transportu i Dróg: *.docx (26 KB) | *.pdf (137 KB)
  • Oświadczenie dot. współwłaściciela pojazdu: *.doc (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy: *.pdf (520 KB)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania: *.docx (26 KB) | *.pdf (130 KB)
  • Oświadczenie o utracie: *.docx (26 KB) | *.pdf (130 KB)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Zenon Kaczmarczyk

 • gospodarka gruntami Skarbu Państwa i Powiatu
  1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
  3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowywania nieruchomości gruntowych;
  4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych   z urzędu;
  6. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
  7. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  8. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
  9. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
  10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu     i terminach zwrotu;
  11. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
  12. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;
  13. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
  14. ustalanie odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  15. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
  16. przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
  17. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
  18. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
  19. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, o wygaśnięcie dotychczasowych decyzji     o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  20. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesiania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  21. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
  22. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
  23. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu     i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
  24. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
  25. przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanych za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
  26. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych
  1. wyrażanie opinii w zakresie powierzania na wniosek Gminy, prowadzenia spraw należących do zakresu działań i kompetencji Starosty, w tym wydawania decyzji administracyjnych;
  2. prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji;
  3. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
  4. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
  5. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
  6. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
  8. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
  9. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  10. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową;
  11. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
  12. przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;
  13. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania postępowania scaleniowego i wymiennego;
  14. opracowywanie projektów uchwał określających zasady szacunku gruntów objętych scaleniem;
  15. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty scalenia gruntów;
  16. ustalanie zasad szacowania nieruchomości objętych scaleniem;

   

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przypisane ustawą staroście, do których należą:

 1. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych w tym zakresie;
 2. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 4. nakładanie w drodze decyzji na podmioty (osoby), zgłaszające zmiany obowiązku dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych danych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji bazy danych tej ewidencji;
 5. zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 6. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
 8. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map       i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 9. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 10. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 11. zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych zwanej „powiatową bazą GESUT”;
 12. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500) dla terenów miast oraz zwartych obszarów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę terenów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, w tym mapy zasadniczej;
 13. zakładanie osnów szczegółowych i prowadzenie Bazy Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
  (BSOG);
 14. zatwierdzenie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
 15. prowadzenie w/w powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie metadanych dla zbiorów danych objętych tymi bazami opisujących te zbiory i związane z nimi usługi;
 16. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych.

Dostępne formularze do pobrania:

  • Wniosek o uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
   *.doc | *.pdf (176 KB)
  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych
   *.doc | *.pdf (135 KB)
  • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P
   *.xls  | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - dane P1
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostepnienie materialow zasobu - mapa zasadnicza i ewidencyjna P3
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - EGIB
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie materiałów zasobu P4
   *.xls | *.pdf
  • wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych
   *.xls | *.pdf
                          

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Rzepiński

 • wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3. wykonywanie zadań inwestora;
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy.
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacja robót w pasie drogowym;
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  12. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w p. pkt s na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
  21. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy;
  22. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;
 • organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym
  1. planowanie rozwoju transportu;
  2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. opracowanie planu transportowego lub innych dokumentów niezbędnych do organizacji transportu, prowadzenie spraw związanych z wyborem operatora;
  3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;
 • prowadzenie inwestycji i remontów powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów:
   • zlecanie wykonania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej;
   • uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych;
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów:
   • przygotowanie umów z wykonawcami;
   • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów i nadzór merytoryczny nad ich wykonywaniem;
   • udział w czynnościach odbiorowych i rozliczenia inwestycji i remontów z wykonawcami;
  3. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów z funduszy krajowych i europejskich,
  5. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem środków pozyskanych z funduszy,
  6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie realizacji inwestycji i remontów;
 • zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
  1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
  2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
  3. zatwierdzanie organizacji ruchu do realizacji;
  4. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
  5. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
  6. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowani i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
  7. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policji i innymi jednostkami;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 • pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych
  1. opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z obowiązujących programów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej i krajowych;
  2. realizacja projektów i ich rozliczanie oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
  3. przygotowywanie umów i porozumień w sprawie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych, a także ich realizacja, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji.
 • gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, prawa geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, produkcji rolnej
  1. ustalanie linii brzegowej wód, nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi;
  2. wprowadzenie drogą uchwał Rady powszechnego korzystania z wód inne niż powierzchniowe wody publiczne, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych;
  3. ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  4. nakazanie usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy zwału;
  5. nakazanie przywrócenia wałów przeciwpowodziowych do stanu poprzedniego, na koszt tego kto zmian dokonał;
  6. ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  7. ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej;
  8. nakazanie przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego;
  9. wydawanie decyzji o legalności urządzenia wodnego, a w przypadku nie uzyskania tej decyzji nałożenie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego;
  10. stwierdzenie przejścia do zasobów Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  11. stwierdzenie przejścia w trwały zarząd właściwych organów, wód oraz gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  12. stwierdzenie przejścia w trwały zarząd właściwych organów wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa;
  13. nakazanie usunięcia drzew i krzewów w otoczeniu urządzeń pomiarowych służb państwowych;
  14. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;
  15. stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia, ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz przeniesienie prawa własności urządzenia wodnego;
  16. dokonanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zostały naruszone interesy osób trzecich, dokonano sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub dokonano zmian uprawnień innego zakładu;
  17. cofanie lub ograniczanie pozwolenia;
  18. wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części – jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym terminie, do czasu usunięcia zaniedbań;
  19. wydawanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu, po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania;
  20. zatwierdzanie statutu spółki wodnej;
  21. nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółek wodnych, orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki wodnej, rozwiązanie zarządu spółki, w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu przez zarząd spółki oraz wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki, ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas określony, rozwiązywanie spółki w drodze decyzji w przypadkach określonych w ustawie;
  22. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego

Sprawy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska:

 • prowadzenie publicznie dostępnych danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • udzielanie pozwoleń:
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • na wytwarzanie odpadów
  • zintegrowanych
 • wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikający do środowiska dla instalacji przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu
 • wydawanie decyzji stanowiących zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
 • przyjmowanie zgłoszeń o eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 • wydawanie decyzji na przedwczesne pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
 • wydawanie decyzji na pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
 • wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna
 • pełnienie nadzoru nad wykonywaniem zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 • podejmowanie działań w celu przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne po wydaniu pierwszej oceny udatności upraw
 • przygotowywanie wniosków do wypłaty należnych ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w latach 2002 i 2003
 • wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny
 • wydawanie zaświadczeń dla celów notarialnych w sprawie działek ujętych w uproszczonych planach urządzenia lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
 • rozliczanie kół łowieckich za dzierżawy terenów łowieckich
 • wydawanie decyzji na usuniecie drzew na terenach będących własnością gmin
 • prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o przetrzymywaniu zwierząt egzotycznych lub ich hodowli, podlegających ograniczeniem na podstawie umów międzynarodowych
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • nadzór nad działalnością spółek wodnych na terenie powiatu zambrowskiego
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych na powierzchni nieprzekraczającej 2ha
 • wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne
 • wydawanie koncesji na eksploatację kopalin na powierzchni nieprzekraczającej 2ha, przy wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydobywaniem kopalin ze złóż w związku z wydanymi koncesjami na eksploatację kopalin
 • rozliczanie, w cyklach co pół roku, zasobów wydobytych kopalin ze złoża
 • wydawanie decyzji wygaszających koncesje po wyczerpaniu się zasobów w złożu.

Dostępne formularze do pobrania:

 • Wniosek o wydanie kary wędkarskiej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie DUPLIKATU karty wędkarskiej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest w uproszczonym planie urządzenia lasu i nie wydawano dla niej decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o pozyskanie drewna (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wpis do rejestru (zwierzęcia) zwierząt egzotycznych (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wypisanie z rejestru zwierząt egzotycznych (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek wydanie zezwolenia na transport odpadów (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wyrażenie zgody przez starostę na zmianę lasu na użytek rolny (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego (*.docx | *.pdf)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej (*.docx | *.pdf)

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Michał Bernatowicz

 • sprawy z zakresu budownictwa
  1. udzielanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego;
  2. przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
  3. odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę;
  4. stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiana pozwolenia na budowę;
  5. wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych;
  6. zatwierdzanie projektów budowlanych;
  7. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
  8. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  9. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
  10. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  11. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywanie robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia;
  12. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
  13. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów podlegających zgłoszeniu;
  14. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;
  15. sprawdzenie kompletności projektu budowlanego oraz nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym;
  16. rejestracja dziennika budowy;
  17. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentacji budowlanych;
  18. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę), innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
  19. przesyłanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy właściwemu organowi gminy;
  20. uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego), w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
  21. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  22. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
   • zgodność projektów zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
 • w zakresie zagospodarowania przestrzennego
  1. opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu;
  2. uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu w zakresie zadań samorządowych;
  3. uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych;
 • w zakresie wydawania zaświadczeń:
  1. wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
  2. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznego budynku jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

Dostępne formularze:

mgr Beata Czajkowska

 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
 • przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • prowadzenie działań zapewniających szkołom i placówkom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • przygotowywanie dokumentacji, projektów regulaminów i uchwał oraz organizowanie prac komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwołaniem z tego stanowiska;
 • przygotowywanie materiałów służących do wyrażenia opinii w sprawie powołania lub odwołania przez dyrektora szkoły czy placówki jego zastępcy lub osoby na inne stanowisko kierownicze;
 • przygotowywanie propozycji do wystawienia końcowej oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
 • przygotowywanie dokumentacji w celu powołania rady oświatowej przy organie prowadzącym i współdziałanie z radą oświatową;
 • przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
 • przedkładanie Staroście do zatwierdzenia zaopiniowanych arkuszy organizacyjnych szkół  i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Powiat;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych i niepublicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów dotyczących przyznawania dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych;
 • przygotowywanie propozycji uchwał i regulaminów dotyczących realizacji ustawy – Karta Nauczyciela;
 • organizacja doradztwa metodycznego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat    i nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz przygotowywanie propozycji regulaminu, trybu i zasad przyznawania dofinansowania na dokształcanie zawodowe nauczycieli;
 • przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli do innej szkoły;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;
 • przygotowywanie projektu uchwały i regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Powiatu za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
 • przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 • zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; kierowanie uczniów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • sporządzanie sprawozdań systemu informacji oświatowej

mgr Paweł Zalewski

 • w zakresie promocji:
  1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;
  2. opracowywanie materiałów promocyjnych na stronę www.powiatzambrowski.com;
  3. prowadzenie Kroniki Powiatu;
  4. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Powiatu;
  5. współpraca z mediami;
  6. podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości;
  7. dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
  8. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  9. koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą;
  10. współpraca przy przygotowywaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz koordynowanie działań wydziałów Starostwa w tym zakresie;
  11. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  12. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej
 • w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
  1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
  2. przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od podmiotów prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
  3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
  4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
  5. przygotowywanie dokumentacji i projektów uchwał dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów powiatowych instytucji kultury;
  6. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kulturalnych;
  7. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej i tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  8. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów;
  9. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem powiatowych bibliotek publicznych;
  10. przygotowywanie projektów porozumień i uchwał dotyczących powierzenia realizacji zadań z zakresu biblioteki powiatowej bibliotece gminnej;
  11. współdziałanie z instytucjami w organizowaniu świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
  12. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
  13. ochrona dóbr kultury w zakresie określonym w ustawie o ochronie dóbr kultury;
  14. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Powiatu
 • w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
  2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
  3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
  4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem bazy sportowo – rekreacyjnej;
  6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  7. organizowanie otwartego konkursu ofert w przypadku wspierania oraz powierzania zadań z zakresu kultury i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez związanych z historią, kulturą, promocją i sportem;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizowanych zadań;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz sprawozdań na potrzeby organów Powiatu i Starosty, związanych z realizacją zadań;

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zambrowie – Ireneusz Ślesiński, pokój nr 125, tel. 86 271 24 18 w 125, e-mail:  Rzecznik konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Ponadto w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:  

 • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: ,
 • w oddziałach Federacji Konsumentów na terenie całej Polski,

Ulotki informacyjne wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o różnych prawach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców.

 • Pomoc konsumencka – w przejrzysty sposób przedstawia system porad konsumenckich. Przybliża konsumentowi jak może korzystać ze swoich uprawnień, wyjaśnia czym jest prosta, a czym specjalistyczna porada i do jakiej instytucji może zwrócić się po pomoc w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Wspomina również o ważnej roli rzeczników konsumentów. 
 • Klauzule abuzywne – to ulotka, która przyda się wszystkim zadającym sobie pytanie - jakie są różnice między starym a nowym systemem kontroli wzorców umownych. Wskazuje przykłady oraz wyjaśnia konsumentowi co można zrobić, jeśli w umowie znajduje się niedozwolona klauzula. Przybliża także rolę UOKiK w kontroli wzorców umownych.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – sympatyczny Adrian (bohater naszej ulotki) zachęca przedsiębiorców i konsumentów do korzystania z polubownych rozwiązań. Punktuje ich obopólne korzyści, w tym minimum formalności, krótki czas, niskie koszty i brak konieczności fizycznej obecności stron.

Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański

Wicestarosta Zambrowski
Jacek Norbert Murawski

Sekretarz Powiatu Ireneusz Jan Œlesiński

Skarbnik Powiatu Dorota Polakowska

Sekretarz Powiatu
Ireneusz Jan Ślesiński

Skarbnik Powiatu
Dorota Polakowska

 Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 10:00 - 15:00.
 2. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy urzędu w każdą środę w godzinach od 15:30 do 16:00. 
 3. W przypadku nieobecności Starosty obywateli w sparwach skarg i wniosków przyjmuje Wicestarosta lub Sekretarz. 
 4. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy.
 5. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo  wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10:00 - 15:00.

schemat

Jednostki organizacyjne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 06 69
  kierownik Jadwiga Krajewska
  e-mail:
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 52, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 34 89
  dyrektor Marek Dąbrowski
  e-mail:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 21 78
  fax. 86 276 01 74
  dyrektor Barbara Grabowska
  e-mail:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
  ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 27 08; fax. 86 271 26 21
  dyrektor Krzysztof Wasiulewski
  e-mail:
 • Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 31, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 23 50
  dyrektor Sławomir Baran
  e-mail:
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
  ul. Al. Woj. Pol. 29, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 48 82
  dyrektor Ewa Faszcza
  e-mail:
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
  ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 26 34
  dyrektor Iwona Romanek
  e-mail:
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
  Długobórz I Nr 5, 18-301 Zambrów
  tel. 86 271 84 16
  fax. 86 271 47 51
  dyrektor Katarzyna Jakimiuk-Baran
  e-mail:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  tel. 86 270 82 10
  fax. 86 271 44 59
  dyrektor Dariusz Olszewski
  e-mail:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów
  tel. 86 271 03 32
  dyrektor Urszula Dmochowska
  e-mail:

Powiatowe inspekcje, służby i straże

 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  Al. Woj. Pol. 4a, 18-300 Zambrów
  tel. 86 474 19 00
  fax. 86 474 19 11
  mł. insp. Anna Bajeńska
  e-mail:
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
  ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
  tel. 86 276 31 81
  fax. 86 276 31 89
  Komendant Maciej Krajewski
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Zambrowie
  ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów
  tel./fax. 86 271 29 33
  Powiatowy Lekarz Weterynarii Zygmunt Dąbrowski
  e-mail:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie
  ul. Obrońców Zambrowa 50
  tel. 86 271 30 71
  fax. 86 276 30 72
  p.o. Powiatowego Inspektora Sanitarnego Irena Gorska
  e-mail:
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  tel. 86 475 06 43
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jarosław Cwalina
  e-mail: