Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 GIS Podlasia
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Dnia 9 lipca 2015 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Roberta Macieja Rosiak – Starostę Powiatu Zambrowskiego na podstawie art. 44b i art. 44custawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osóbniepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) orazrozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawieorganizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osóbniepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

ZADANIA RADY:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
 • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego rady. Pracami rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium rady. Zadania przewodniczącego określa § 3 w/w rozporządzenia. Przewodniczący rady, w szczególności:

 1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
 2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
 3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji
 5. niereprezentowanych w radzie;
 6. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Zebrania członków rady są przygotowywane w imieniu Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNCKJI.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim na lata 2015-2019 zostali powołani Zarządzeniem nr 17/15 Starosty Zambrowskiego z dnia 01 lipca 2015 r.

W skład Rady wchodzą:

 • PRZEWODNICZĄCY – Mariusz Gorski
 • WICEPRZEWODNICZĄCA – Barbara Odolińska
 • SEKRETARZ – Iwona Kalinowska
 • CZŁONEK – Krystyna Chlewicka
 • CZŁONEK – Barbara Reinke