GK. 6833.4.2015

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

Starosta Zambrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza biegłych rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości do złożenia oferty cenowej na sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących uprzednio własność osób fizycznych oznaczonych działkami nr 800/6 o pow. 0,0179 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr LM1Z/00029278/9 i 1432/6 o pow. 0,0007 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr LM1Z/00006526/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Zambrów, gm. Miasto Zambrów przejętych z mocy prawa na rzecz Miasta Zambrów zgodnie z decyzją Starosty Zambrowskiego Nr 4/2015 z dnia 14.05.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB. 6740.2.2.2015).

W operatach szacunkowych należy określić wartość rynkową nieruchomości wg stanu na dzień wydania decyzji i wg cen na dzień sporządzenia operatów celem ustalenia wysokości odszkodowania. Termin wykonania operatów 14 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 29 czerwca 2015 r. do godz. 1000 w pok. 125 (w sekretariacie) Starostwa Powiatowego w Zambrowie w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości oznaczonych działkami nr 800/6 i 1432/6 położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Zambrów”. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1015 w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie pok. nr 15.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i na stronach internetowych: www.powiatzambrowski.com i   www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Z up. Starosty
Zenon Kaczmarczyk
Naczelnik Wydz. Geodezji
Kartografii i Katastru