Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, który przyjęty został uchwałą Nr XXIV/181/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 września 2014 r. i zmieniony Uchwałą Nr VII/25/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2015 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym z w/w ustawie realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
   - w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
   - dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
   - przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Rodzaj zadania
  Wspieranie inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Zambrowskiego i ich aktywizacja w dziedzinie kultury oraz kultywowanie tradycji.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2015 roku.
  1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
 4. Termin i warunki składania ofert
  1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r." w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 125 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Termin składania ofert upływa 21.05.2015 r. o godz. 10:00.
  3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 127 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com Bliższych informacji udziela Pani Beata Czajkowska pok. 127, tel. 86-271 24 18 wew 50.
  5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 5. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
  1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.
  3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
   - ilość osób objętych działaniem,
   - możliwość realizacji zadania,
   - doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
   - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   - zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet powiatu,
   - dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
  4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o opinię komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 08.06.2015 r. do 30.11.2015 r.
  2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
   - korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
   - wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
   - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 7. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji
  1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
  2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2014 r. i 2015 r. nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju i nie udzielał dotacji.


                             

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wzór oferty.doc)Wzór oferty.doc 94 kB