Przełącznik kontrastu

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96
fax. sekretariat - 86 271 20 92
Wydział Komunikacji i Transportu
86 271 32 53

godziny pracy urzędu: pn-pt 7:30-15:30

opłaty komunikacyjne i gedezyjne
nr konta: 22 877 500 090 010 010 078 070 002

sluch

profil zaufany
eZdrowie
ASF
HIV1
Cyfrowy Urzad Wrot Podlasia Zbycie pojazdu
MZ kampania
KAS
RPP
Krajowa Mapa Zagrożeń
Rodzina 500+
 
loteria
 
monitor polski 
dzienniki ustaw 
bn-1 
 bn-2
 bn-3
 bn-4
 baw
 epuap
 esp2
 geoportal
×

Uwaga

Dyrektywa UE o prywatności i łączności elektronicznej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz politykę prywatności

Zobacz dokumenty dotyczące dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać cofnięta.

 

Zambrów, 12.01.2015 r.

OR.2110.1.2015


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - AUDYTOR WEWNĘTRZNY W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMBROWIE


Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18 - 300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 1. Określenie stanowiska: kierownicze stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, wymiar czasu pracy - 1/5 etatu.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: Praca w budynku starostwa i poza nim. Wejście do budynku starostwa oraz toaleta w budynku są dostosowane do wózków inwalidzkich. Drzwi do pomieszczeń pracy uniemożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim.
  Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednim kontaktem z innymi pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.
  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 
 3. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. brak karania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie wyższe;
  7. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  8. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
   (Dz. U.  2013, poz. 885 z późn. zm.);
  9. biegła znajomość ustaw o samorządzie powiatowym, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych;
  10. umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność;
  2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
  3. terminowość, dokładność, odpowiedzialność.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego, zgodnie z zadaniami określonymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz wykonywanie kontroli finansowych, a w szczególności:
  1. przygotowanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu według zasad
   i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  2. realizowanie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu poza planem audytu;
  3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu według zasad i w terminie określonych właściwymi przepisami;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z audytem, w tym akt stałych i bieżących audytu;
  5. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym
   i jednostkach organizacyjnych powiatu, obejmującej:
   1. niezależne i obiektywne badanie systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej;
   2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
   3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
   4. ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
   5. ocena zabezpieczenia mienia jednostki;
   6. przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
   7. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym, w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
   8. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
   9. przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
  6. kontrola innych jednostek w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych od Powiatu Zambrowskiego;
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą gospodarki finansowej;
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.
 3. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu);
  4. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego stosownie do art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2013, poz. 885 z późn. zm.);
  5. dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletni stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (np. kserokopie świadectw pracy);
  6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (określony w przepisach o służbie cywilnej) - dotyczy obywateli Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
  10. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972r. składają Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego  zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1993 oraz treści tych dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV - powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182).

 1. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, które będą miały pierwszeństwo przy zatrudnieniu.
 2. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Zastrzega się prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem
 3. Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 4. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie starostwa - Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 125 lub przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego, w terminie do dnia 02 lutego 2015 roku do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu www.powiatzambrowski.com oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (I piętro) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 


Starosta Zambrowski
Robert Maciej Rosiak